Decyzja 2008/939/WE w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.335.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2008 r.

DECYZJA RADY
z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

(2008/939/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 2008 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja negocjowała w imieniu Wspólnoty umowę w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia o jeden rok obowiązującej umowy i protokołów w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z Republiką Białorusi, z dostosowaniem niektórych limitów ilościowych.

(2) Umowa w formie wymiany listów powinna być tymczasowo stosowana od dnia 1 stycznia 2009 r. do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia, pod warunkiem jej wzajemnego tymczasowego stosowania przez Republikę Białorusi.

(3) Umowa w formie wymiany listów powinna zostać podpisana w imieniu Wspólnoty,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania umowy w formie wymiany listów w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia, między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi parafowaną dnia 1 kwietnia 1993 r., ostatnio zmienioną i przedłużoną umową w formie wymiany listów parafowaną dnia 19 października 2007 r.

Tekst umowy w formie wymiany listów jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Z zastrzeżeniem stosowania zasady wzajemności umowa w formie wymiany listów jest stosowana tymczasowo od dnia 1 stycznia 2009 r. do czasu jej formalnego zawarcia.

Artykuł  3
1.
W przypadku nieprzestrzegania przez Republikę Białorusi postanowień ust. 2.4 umowy w formie wymiany listów kontyngenty na rok 2009 zostaną obniżone do poziomów stosowanych w roku 2008.
2.
Decyzja, która ma wprowadzić w życie postanowienia ustępu 1 jest podejmowana zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z krajów trzecich(1).
Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady
B. KOUCHNER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.