Decyzja 2008/91 zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.280.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2008 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 91/2008
z dnia 4 lipca 2008 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie(3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 18ak (rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2007) dodaje się punkt w brzmieniu:

"18al. 32008 R 0207: rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 62 z 6.3.2008, s. 4).";

2) w pkt 24c (rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się tiret w brzmieniu:

"- 32008 R 0212: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 212/2008 z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.U. L 65 z 8.3.2008, s. 5).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 207/2008 i (WE) nr 212/2008 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2008 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 257 z 25.9.2008, s. 39.

(2) Dz.U. L 62 z 6.3.2008, s. 4.

(3) Dz.U. L 65 z 8.3.2008, s. 5.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.