Decyzja 2008/866/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.307.9

Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 2017 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/866/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 18 listopada 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 1 , w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie wspólnotowym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano przyjęcie środków nadzwyczajnych, jeżeli jest ewidentne, że żywność lub pasze, które pochodzą ze Wspólnoty lub są przywożone z państwa trzeciego, prawdopodobnie stanowią poważne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, lub jeżeli ryzyka tego nie można w zadowalającym stopniu ograniczyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) członkowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy.

(2) We Wspólnocie potwierdzono wystąpienie ogniska zapalenia wątroby typu A u ludzi. Stwierdzono, że źródłem choroby było spożycie niektórych małży przywożonych z Peru, zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV).

(3) Zakażone małże należą do rodzaju urąbków (Donax spp.), a źródłem zakażenia jest najprawdopodobniej zakażenie wirusem wody na obszarach produkcji. W związku z tym inne małże również mogą być zakażone.

(4) Ponieważ spożywanie tych małży stanowi poważne ryzyko dla zdrowia ludzi, należy zawiesić przywóz małży z Peru do Wspólnoty.

(5) Ze względu na poważny charakter zakażenia zawieszenie powinno mieć zastosowanie do małży, które zostały wysłane do Wspólnoty przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji, lecz które dotrą do wspólnotowych punktów kontroli granicznej po tej dacie.

(6) Zawieszenia tego przywozu należy dokonać na poziomie Wspólnoty, aby zapewnić skuteczną i jednolitą ochronę zdrowia konsumentów we wszystkich państwach członkowskich.

(7) Produkcja przegrzebków (Pectinidae) w Peru jest prowadzona w wydzielonych obszarach produkcji o niskiej gęstości populacji; obszary te są oddalone od potencjalnych źródeł zakażenia. Ponadto przegrzebki są przetwarzane w celu usunięcia narządów wewnętrznych, co ogranicza ryzyko zakażenia wirusem jadalnych części produktu. W związku z tym należy zezwolić na przywóz z Peru przegrzebków (Pectinidae) przetworzonych w podany wyżej sposób.

(8) Ponadto wirus traci żywotność pod wpływem obróbki cieplnej. W związku z tym należy zezwolić na przywóz z Peru małży, które zostały poddane obróbce cieplnej zgodnie z wymogami określonymi w sekcji VII, rozdział II pkt A.5 lit. b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 2 .

(9) Władze Peru zobowiązały się do natychmiastowego wprowadzenia środków naprawczych oraz, w razie konieczności, do zezwolenia na inspekcję Komisji w najbliższych miesiącach. W związku z tym środki określone w niniejszej decyzji powinny być stosowane przez ograniczony czas, do dnia 31 marca 2009 r., bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie zmiany, uchylenia lub przedłużenia stosowania tych środków w świetle wszelkich nowych informacji związanych z ewolucją sytuacji w Peru oraz z wynikiem inspekcji prowadzonych przez jej służby.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Decyzja ma zastosowanie do małży, zdefiniowanych w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przywożonych z Peru i przeznaczonych do spożycia przez ludzi ("małże").

Artykuł  2

Państwa członkowskie nie zezwalają na przywóz do Wspólnoty małży z Peru.

Zakaz ten ma zastosowanie do wszystkich przesyłek zawierających małże, które docierają do punktów kontroli granicznej we Wspólnocie, niezależnie od tego, czy zostały przygotowane, były przechowywane lub uzyskały certyfikat w kraju pochodzenia przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji, czy też po niej.

Artykuł  3

W drodze odstępstwa od art. 2 państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Wspólnoty następujących produktów:

a)
przegrzebki (Pectinidae) patroszone, pochodzące z akwakultury;
b)
małże, które poddano obróbce cieplnej zgodnie z sekcją VII rozdział II pkt A.5 lit. b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
Artykuł  4

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji zostaje obciążony odbiorca lub jego przedstawiciel.

Artykuł  5 3

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 listopada 2018 r.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2008 r.
W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
3 Art. 5:

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2009/297/WE z dnia 26 marca 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.81.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2009/862/WE z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.314.90) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2010/641/UE z dnia 22 października 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.280.59) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/723/UE z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.288.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2012/729/UE z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.327.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2013/636/UE z dnia 31 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.293.42) zmieniającej nin. decyzję z dniemnotyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2014/874/UE z dnia 3 grudnia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.349.63) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 grudnia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2015/2022 z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.295.45) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2017/1840 z dnia 9 października 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.261.24) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.