Decyzja 2008/817/WE zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych produktów mięsnych z Nowej Kaledonii do Wspólnoty

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.283.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2008 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 października 2008 r.
zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych produktów mięsnych z Nowej Kaledonii do Wspólnoty

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6050)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/817/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 października 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG(1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. a),

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi(2), w szczególności zdanie wprowadzające jej art. 8, jej art. 8 ust. 1 akapit pierwszy i jej art. 8 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE(3) określa zasady przywozu do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre produkty mięsne do spożycia przez ludzi. Część 2 załącznika II do tej decyzji zawiera wykazy krajów trzecich i ich części, z których przywóz tych produktów ma zostać dozwolony. Decyzja ta określa też wzory świadectw oraz zasady obróbki wymaganej dla tych produktów.

(2) Nowa Kaledonia wystąpiła o zezwolenie na przywóz do Wspólnoty produktów mięsnych przygotowanych z bydła gospodarskiego i niektórych zwierząt dzikich oraz z niektórych części tych zwierząt.

(3) Komisja przeprowadziła audyt Nowej Kaledonii, który wykazał, że właściwy organ weterynaryjny tego kraju trzeciego udzielił odpowiednich gwarancji w zakresie zgodności z prawodawstwem wspólnotowym, zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2002/99/WE.

(4) Właściwe jest zatem zezwolenie na przywóz do Wspólnoty z Nowej Kaledonii produktów mięsnych przygotowanych z bydła gospodarskiego i niektórych zwierząt dzikich oraz z niektórych części tych zwierząt przy zastosowaniu wobec tych produktów, ze względów dotyczących zdrowia zwierząt, niespecyficznego procesu obróbki określonego w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/777/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Część 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 49.

(2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(3) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

ZAŁĄCZNIK 

"CZĘŚĆ 2

Kraje trzecie lub ich części, z których dozwolony jest przywóz produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do UE

(interpretacja kodów zastosowanych w tabeli zamieszczona jest w części 4 niniejszego załącznika).

Kod ISOKraj pochodzenia lub jego cześć1. Bydło gospodarskie

2.Parzystokopytne zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych (z wyłączeniem świń)

Owce/kozy gospodarskie1. Świnie gospodarskie

2.Parzystoko-pytne zwierzęta dzikie

utrzymywane w warunkach fermowych (świnie)

Gospodarskie zwierzęta nieparzysto-kopytne1. Drób

2. Dzikie ptactwo utrzymywane w warunkach fermowych (z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych)

Ptaki bezgrzebieniowe utrzymywane w warunkach fermowychKróliki gospodarskie i zwierzęta zającowate utrzymywane w warunkach fermowychParzystokopytne zwierzęta łowne(z wyjątkiem świń)Dzikie świnieDzikie zwierzęta nieparzysto kopytneDzikie zającowate (króliki i zające)Dzikie ptactwo łowneSsaki łowne lądowe (z wyjątkiem kopytnych, nieparzystokopytnych i zającowatych)
ARArgentyna ARCcCAAAAcCXXXADXXX
Argentyna AR-1(1)cccAAAAccxxxADxxx
Argentyna AR-2(1)A(2)A(2)cAAAAccxxxADxxx
AUAustraliaAAAADDAAAxxxADA
BHBahrajnBBBBXXXXXXAccxxxAXXXXXX
BRBrazyliaXXXXXXXXXADDAxxxxxxxxxADxxx
Brazylia BR-1XXXXXXXXXAXXXAAxxxxxxxxxAAxxx
Brazylia BR-2cccADDAcxxxxxxADxxx
Brazylia BR-3xxxxxxxxxAAXXXAxxxxxxxxxADxxx
BWBotswanaBBBBXXXAABBAAXXXxxx
BYBiałoruśCCCBXXXXXXAccxxxAXXXxxx
CAKanadaAAAAAAAAAxxxAAA
CHSzwajcaria(*)
CLChileAAAAAAABBxxxAAxxx
CNChinyBBBBBBABBxxxABxxx
Chiny CN-1BBBBDBABBxxxABxxx
COKolumbiaBBBBXXXAABBxxxAXXXxxx
ETEtiopiaBBBBXXXXXXABBxxxAXXXxxx
GLGrenlandiaXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXAAA
HKHongkongBBBBDDABBXXXAXXXXXX
HRChorwacjaAADAAAAADXXXAAXXX
ILIzraelBBBBAAABBxxxAAxxx
INIndieBBBBXXXXXXABBxxxAXXXxxx
ISIslandiaAABAAAAABxxxAAxxx
KEKeniaBBBBXXXXXXABBxxxAXXXxxx
KRKorea PołudniowaXXXXXXXXXXXXDDAXXXXXXxxxADxxx
MAMarokoBBBBXXXXXXABBxxxAXXXxxx
MECzarnogóraAADADDADDxxxAXXXxxx
MGMadagaskarBBBBDDABBxxxADxxx
MKByła Jugosłowiańska Republika Macedonii(**)AABAXXXXXXABBxxxAXXXxxx
MUMauritiusBBBBXXXXXXABBxxxAXXXxxx
MXMeksykADDADDADDxxxADxxx
MYMalezja MYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxXXXXXXxxx
Malezja MY-1XXXXXXXXXXXXDDAXXXXXXxxxADxxx
NANamibia(*)BBBBDAABBAADxxx
NCNowa KaledoniaAXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXxxxXXXXXXxxx
NZNowa ZelandiaAAAAAAAAAxxxAAA
PYParagwajCCCBXXXXXXACCxxxAXXXxxx
RSSerbia(***)AADADDADDxxxAXXXxxx
RURosjaCccBXXXXXXACCXXXAXXXA
SGSingapurBBBBDDABBXXXAXXXXXX
SZSuaziBBBBXXXXXXABBAAXXXXXX
THTajlandiaBBBBAAABBXXXADXXX
TNTunezjaCCBBAAABBXXXADxxx
TRTurcjaXXXXXXXXXXXXDDAXXXXXXxxxADxxx
UAUkrainaxxxxxxXXXXXXXXXXXXAXXXXXXxxxAXXXxxx
USStany ZjednoczoneAAAAAAAAAxxxAAxxx
UYUrugwajccBADAAXXXXXXxxxADxxx
ZARepublika Południowej Afryki f)ccCADAAccAADxxx
ZWZimbabwe Q)ccBADAABBxxxADxxx
(1) Zob. część 3 niniejszego załącznika odnośnie do minimalnych wymogów dotyczących obróbki, stosowanych dla pasteryzowanych produktów mięsnych i mięsa suszonego w paskach.

(2) Dotyczy produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przygotowywanych ze świeżego mięsa otrzymanego ze zwierząt ubitych po dniu 1 marca 2002 r.

(*) Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi.

(**) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; tymczasowy kod, niemający wpływu na ostateczną nazwę kraju, która zostanie uzgodniona po zakończeniu trwających obecnie negocjacji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(***) Z wyjątkiem Kosowa, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

XXX Nie ustanowiono świadectwa, a produkty mięsne oraz przetworzone żołądki, pęcherze i jelita zawierające mięso tego gatunku nie są dopuszczone."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.