Decyzja 2008/754/WE dotycząca niewłączenia dichlobenilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.258.70

Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2008 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 września 2008 r.
dotycząca niewłączenia dichlobenilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5077)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/754/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 września 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000(2) i (WE) nr 1490/2002(3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, i ustanawiają wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje dichlobenil.

(3) Wpływ dichlobenilu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono również państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (Elsa) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku dichlobenilu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy były Niderlandy, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 7 maja 2007 r.

(4) Komisja zbadała substancję dichlobenil zgodnie z art. 11a rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. Projekt sprawozdania z przeglądu dla tej substancji został poddany przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie przyjęty dnia 20 maja 2008 r. w formie sprawozdania z przeglądu opracowanego przez Komisję.

(5) W trakcie badania tej substancji czynnej przez Komitet, przy uwzględnieniu uwag otrzymanych od państw członkowskich stwierdzono, że istnieją wyraźne przesłanki wskazujące na prawdopodobieństwo jej szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka, a w szczególności na narażenie konsumentów poprzez wodę pitną, ponieważ poziom ekspozycji dla danego metabolitu przekracza 100 % wartości dopuszczalnego poziomu narażenia operatora (ADI), a współczynnik przenikania do wód podziemnych przekracza 0,1μg/l we wszystkich założonych scenariuszach dla tego metabolitu. Ponadto inne obawy zgłoszone w sprawozdaniu z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców zostały uwzględnione w sprawozdaniu z przeglądu dla tej substancji.

(6) Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników badania dichlobenilu oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Jednak pomimo przedstawionych przez powiadamiającego argumentów nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny zagrożenia dokonane na podstawie przedłożonych informacji nie uprawdopodobniły, by w proponowanych warunkach stosowania środki ochrony roślin zawierające dichlobenil zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz b) dyrektywy 91/414/EWG.

(7) Nie należy zatem włączać dichlobenilu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(8) Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające dichlobenil zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produkty.

(9) Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających dichlobenil powinien być ograniczony do dwunastu miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, co sprawi, że środki ochrony roślin zawierające dichlobenil będą dostępne dla rolników przez 18 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

(10) Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla dichlobenilu zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy(4), mając na uwadze ewentualne włączenie tej substancji do załącznika I do wspomnianej dyrektywy.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dichlobenilu nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł  2

Państwa członkowskie dopilnowują, aby:

a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające dichlobenil zostały wycofane do dnia 18 marca 2009 r.;

b) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające dichlobenil nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 18 marca 2010 r.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.