Decyzja 2008/73 zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.257.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2008 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 73/2008
z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów(2).

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 uchyla, z mocą od dnia 12 lipca 2007 r., uwzględnione w Porozumieniu rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93(3) i decyzję Komisji 94/774/WE(4), które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(4) Obecne dostosowania EOG do rozporządzenia (EWG) nr 259/93 i decyzji 94/774/WE w odniesieniu do Liechtensteinu należy utrzymać co do istoty,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst pkt 32c (rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93) otrzymuje brzmienie:

"32006 R 1013: rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).

Ustalenia przejściowe określone w załącznikach do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. dla Łotwy (załącznik VIII, rozdział 10 sekcja B punkt 1), Węgier (załącznik X, rozdział 8, sekcja A punkt 1), Malty (załącznik XI, rozdział 10 sekcja B punkt 1), Polski (załącznik XII, rozdział 13 sekcja B punkt 1) oraz Słowacji (załącznik XIV, rozdział 9 sekcja B punkt 1) dotyczące rozporządzenia (EWG) nr 259/93 stosuje się mutatis mutandis.

Ustalenia przejściowe określone w załącznikach do Aktu Przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r. dla Bułgarii (załącznik VI, rozdział 10 sekcja B punkt 1) i Rumunii (załącznik VII, rozdział 9 sekcja B punkt 1) dotyczące rozporządzenia (EWG) nr 259/93 stosuje się mutatis mutandis.

Na użytek niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w odniesieniu do wywozu odpadów przeznaczonych do odzysku (tytuł IV rozdział 2 rozporządzenia) Liechtenstein uznaje się za kraj, do którego ma zastosowanie decyzja OECD;

b) w przypadku niebezpiecznych odpadów, które są unieszkodliwiane lub odzyskiwane w Szwajcarii, Liechtenstein może korzystać ze szwajcarskich dokumentów zgłoszenia oraz przesyłania zamiast standardowych formularzy załączonych do rozporządzenia;

c) w art. 2 ust. 29 po słowach »obszar celny Wspólnoty« dodaje się słowa »lub na obszar państw EFTA«.";

2) w tekście dostosowania w pkt 32aa (decyzja Komisji 2000/532/WE) znajdujące się na końcu zdania słowa "wymienionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 259/93" zastępuje się słowami "wymienionej w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady";

3) skreśla się tekst pkt 32ca (decyzja Komisji 94/774/WE).

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2008 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

(1) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 54.

(2) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(3) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, s. 1.

(4) Dz.U. L 310 z 3.12.1994, s. 70.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.