Decyzja 2008/720/WE zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.240.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2008 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4144)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/720/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 września 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VII, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych(1) oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(2) określają niektóre wymagania strukturalne dotyczące zakładów objętych zakresem tych rozporządzeń.

(2) Załącznik VII, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. a) Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii stanowi, że niektóre wymagania strukturalne określone w tych rozporządzeniach nie mają zastosowania do zakładów w Rumunii wymienionych w dodatku B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

(3) Dopóki zakłady te znajdują się w okresie transformacji, produkty pochodzące z tych zakładów mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w rumuńskich zakładach znajdujących się w okresie transformacji.

(4) Dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii został zmieniony decyzjami Komisji 2007/23/WE(3), 2007/710/WE(4) i 2008/465/WE(5).

(5) Niektóre zakłady przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii zakończyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie transformacji.

(6) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3.

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 22.

(3) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 9.

(4) Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 35.

(5) Dz.U. L 161 z 20.6.2008, s. 36.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz zakładów przetwórstwa mięsnego, zakładów przetwórstwa mięsa drobiowego, zakładów przetwórstwa rybnego i zakładów mleczarskich, które zostaną skreślone z dodatku B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

Zakłady przetwórstwa mięsnego
NrNr wet.Nazwa zakładuAdres
21AR 6119S.C. Ropilin Impex SRLArad, Str. Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059
25B 830S.C. Romalim SRLBucureș ti, 062620
45BH 2010S.C. Sarilma Com.SRLLoc. Sumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279
81BZ 103S.C. NeptunRamnic SRL Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300
136HD 89S.C. Rotina Product SRLHunedoara, str. Libertăț ii nr. 4, jud. Hunedoara, 331128
138HD 147S.C. Agrocompany SRLSântuhalm nr. 123, jud. Hunedoara, 330004
157IL 1122S.C. Albora SRLCoș ereni, jud. Ialomiț a, 927095
161IS 639S.C. Marcel SRLMirceș ti, jud. Iaș i, 707295
162IS 1354S.C. Razana SRLHârlău, str. Abatorului nr. 1, jud. Iaș i, cod 705100
165MM 990S.C. Toto SRLLăpuș el, jud. Maramureș , 437227
210PH 5451S.C. Filipescarom SRLFilipeș tii de Pădure, Str. Rotăreș ti 839, jud. Prahova, 107245
212PH 5775S.C. Domidene SRLPoseș ti, jud. Prahova, 107440
214PH 6012S.C. Carnsan Prod SRLFilipeș tii de Pădure, str. Principală, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

Zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego

NrNr wet.Nazwa zakładuAdres
9BV 11S.C. Avicod SACodlea extravilan, jud. Braș ov, 505100
19IL 0745S.C. AvicolaSlobozia SA Slobozia, Ș os. Buc-Constanț a km 5-6, jud. Ialomiț a, 920150
46NT 100SC Gradinaru Rares SNC (EPC)Sat Izvoare, Com. Dumbrava Roș ie, jud. Neamț , cod poș tal 617185
47NT 269SC Morosanu Prest SRL (EPC)Sat Izvoare, Com. Dumbrava Roș ie, jud. Neamț , cod poș tal 617185

Chłodnie

NrNr wet.Nazwa zakładuAdres
1AR 4268SC. Frigo HM 2001 S.R.L.Arad, str. Calea 6 Vânători nr. 55, jud. Arad, 301061
5AR 6057SC. Filip D Impex S.R.L.Arad, str. Poetului 97-103, jud. Arad, 310352
67IF 353SC Pasha Ice Land Warehouse SRLAfumaț i, ș os. Bucureș ti-Urziceni nr. 34, jud. Ilfov, 077010
72IF 160SC Tar 93 SRL1 Decembrie, str. 1 Decembrie nr. 264, jud. Ilfov, 430306
105B 883SC Mantra Meat SRLBucureș ti, b-dul Timiș oara nr. 52, sector 6, 061316
106B 736SC Stenyon Com SRLBucureș ti, b-dul Timiș oara nr. 59, sector 6, 061317
109B 473SC R Family Prod Serv SRLBucureș ti, str. Valea Merilor nr. 34, sector 1, 011272
110B 447SC Marchand SRLBucureș ti, str. Ion Garbea nr. 26, sector 5, 050683
111B 432SC Tabco Campofrio SRLBucureș ti, str. Dr. Hârlescu, sector 2, 021505
114B 380SC Arlina Prod Com Impex SRLBucureș ti, b-dul Timiș oara nr. 52, sector 6, 061316
115B 328SC Nordic Import Export Com SRLBucureș ti, str. Calea Vitan 240, sector 3, 031301
116B 254SC Spar SRLBucureș ti, b-dul Timiș oara nr. 52, sector 6, 061316
119B 176SC Metim Fruct Impex SRLBucureș ti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061101
125B 20SC Stenyon Com SRLBucureș ti, b-dul Timiș oara nr. 52, sector 6, Bucureș ti, 061317
126B 8SC Elixir CD SRLBucureș ti, str. Mărgeanului nr. 14, sector 5, 05106
128B 137SC Asil 2000 Trading Impex SRLBucureș ti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6 061129
129B 58SC Frig Pro SRLBucureș ti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061101
130B 321SC Uno International Eximp SRLBucureș ti, str. Chitilei nr. 3, sect. 1, 012381
132B 176SC Select 95 SRLBucureș ti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, 061101
133B 236SC Negro 2000 SRLBucureș ti, b-dul Splaiul Unirii 162, sector 4, 040042

Zakłady przetwórstwa rybnego

NrNr wet.Nazwa zakładuAdres
8IS 05SC Cordial M.V. SRLIaș i, ș os. Păcurari nr. 153, jud. Iaș i, 700544
9IF 2850SC Sardes Trades Industry SRL1 Decembrie, ș os. Bucureș ti-Giurgiu, jud. Ilfov, 077005
11TM 4675SC Sabiko Impex SRLCalea Sagului nr. 141-143, Timiș oara, jud. Timiș , 300514

Zakłady mleczarskie

NrNr wet.Nazwa zakładuAdres
13BC 4759SC Aic Bac SASăuceș ti, jud. Bacău, 627540
37BT 547SC Orizont 2000 SRLVorona, jud. Botoș ani
42BR 24SC Lacta Prod SRLBrăila, jud. Brăila, 810074
124MM 807SC Roxar SRLCerneș ti, jud. Maramureș , 437085
175SV 2070SC Balaceana SRLBălăceana, jud. Suceava, 727125
176SV 3834SC Niro Serv Com SRLGura Humorului, jud. Suceava, 725300

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.