Decyzja 2008/679/WSiSW w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.221.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

(2008/679/WSiSW)

(Dz.U.UE L z dnia 19 sierpnia 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2007/125/WSiSW z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiającą na lata 2007-2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program "Zapobieganie i walka z przestępczością"(1), w szczególności jego art. 7 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja przyjęła w dniu 16 kwietnia 2007 r. roczny program prac na 2007 r. dla szczegółowego programu "Zapobieganie i walka z przestępczością" jako części ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności(2).

(2) W lutym 2007 r. ogłoszono zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstw ramowych w ramach programu "Zapobieganie i walka z przestępczością".

(3) W dniu 16 sierpnia 2007 r. do wszystkich wybranych partnerów ramowych, którzy wybrali opcję "Statystyki na temat przestępczości i wymiaru sprawiedliwości", wysłano specjalne zaproszenie do składania wniosków w zakresie tłumaczenia i testowania modułu ankiety na temat wiktymizacji.

(4) W dniach 6 listopada 2007 r., 22 listopada 2007 r. i 17 grudnia 2007 r. zebrał się komitet oceniający i zalecił przyznanie dotacji na tłumaczenie i testowanie modułu ankiety na temat wiktymizacji.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3).

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na podstawie art. 8 decyzji Rady 2007/125/WSiSW,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Zatwierdza się dotacje na działania określone w załączniku w wysokości 1.540.170,39 EUR.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 58 z 24.2.2007, s. 7.

(2) C(2007) 1627.

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

ZAŁĄCZNIK

Podział środków budżetowych przeznaczonych na dotacje na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji

Nr referencyjny ramowego partnerstwaOrganizacjaWybrana/

Odrzucona

Całkowite koszty

kwalifikowalne

(EUR)

Przyznana kwota (EUR)% dotacji
JLS/I2007/ISEC-FPA/012Szwedzka Krajowa Rada ds. Zapobiegania PrzestępczościWybrana113.815,90107.702,0094,63
JLS/I2007/ISEC-FPA/020Departament Statystyki, Rząd LitwyWybrana39.855,8727.899,1170
JLS/I2007/ISEC-FPA/033Krajowy Instytut Statystyki, PortugaliaWybrana133.041,32126.389,2595
JLS/I2007/ISEC-FPA/037Statystyka, DaniaWybrana160.264,87152.250,8095
JLS/I2007/ISEC-FPA/043Urząd Statystyczny, Republika SłowackaWybrana22.115,2319.893,1189,95
JLS/I2007/ISEC-FPA/050Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, PolskaWybrana57.730,0040.411,0070
JLS/I2007/ISEC-FPA/051Federalny Urząd

Statystyczny,

Niemcy

Wybrana402.615,32281.830,7270
JLS/I2007/ISEC-FPA/053Statystyka, AustriaWybrana120.703,15110.703,1591,72
JLS/I2007/ISEC-FPA/054Europejski Instytut Zapobiegania Przestępczości HEUNI, FinlandiaWybrana221.149,06210.091,6095
JLS/I2007/ISEC-FPA/061Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, KataloniaWybrana123.955,1683.955,1667,73
JLS/I2007/ISEC-FPA/079Rada ds. Badań na temat Przestępczości przy Ministerstwie Sprawiedliwości, BułgariaWybrana23.865,4919.092,0080
JLS/I2007/ISEC-FPA/083Biuro Statystyczne, Republika SłoweniiWybrana86.076,3281.772,5095
JLS/I2007/ISEC-FPA/087Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, WłochyWybrana175.801,15158.779,3790,32
JLS/I2007/ISEC-FPA/102Centralne Biuro Statystyczne, ŁotwaWybrana29.567,5126.610,7590
JLS/I2007/ISEC-FPA/103Sekretariat Stanu ds. Bezpieczeństwa, HiszpaniaWybrana132.556,9592.789,8770
Razem1.843.113,301.540.170,39

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.