Decyzja 2008/678/WE zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.221.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2008 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 13 sierpnia 2008 r.
zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/678/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 19 sierpnia 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 42,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego(1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2007/716/WE z dnia 30 października 2007 r. ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii, przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(2). Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach będących w okresie przejściowym.

(2) Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu w Bułgarii niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów będących się w okresie przejściowym.

(3) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33).

(2) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 14. Decyzja zmieniona decyzją 2008/552/WE (Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 43).

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego:

NrNr weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"24.BG 0701001"Cheh - Yosif Novosad" OODs. Sokolovo

obsht. Drianovo

33.BG 0901007EOOD "Bayka-1"gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

47.BG 1501013ET "Velichko Ivanov-Venetsiya"s. Malchika

obsht. Levski

48.BG 1501019"Intermes" OODs. Tarnene
62.BG 1901005"Dulo-Alfa" OODgr. Dulovo

ul. "Dobrudzha" 18

97.BG 0402003ET "M.M-Miroslav Hristov"s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

172.BG 1505018ET "Anko Petrov-Anda"s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

177.BG 1605015ET "D. Kalkanov"gr. Asenovgrad

ul. "Oton Ivanov" 70

241.BG 0704009"Ayvi" OODgr. Gabrovo

ul. "Industrialna" 1

280.BG 1604011"Milena-Boris Kikyuov" ETgr. Plovdiv

ul. "Slava" 3

302.BG 1804017AD "Boroimpeks"gr. Borovo,

bul. "Patriarh Evtimiy" 3A

375.BG 2804010ET "Tagara - Diana Kurteva"gr. Yambol

Industrialna zona

378.BG 1518008"Anona" OODgr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. "Georgi Kochev""

2) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów mleczarskich:

NrNr weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"5.BG 0412009"Milki-luks" EOODs. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

22.BG 1612038"MAH - 2003" EOODs. Lenovo
54.BG 2012022"Bratya Zafirovi" OODgr. Sliven

Promishlena zona Zapad

65.112014ET "Veles-Kostadin Velev"gr. Razlog

ul. "Golak" 14

105.1512003"Mandra-1" EOODs. Tranchovitsa,

obsht. Levski

134.1912002"Laktokom" EOODs. Kalipetrovo
152.2112024ET "Ulan-Dzh. Ulanov"s. Borino
168.2312041"Danim-D.Stoyanov" EOODgr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

190.2712010"Kamadzhiev-milk" EOODs. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.