Decyzja 2008/61 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.257.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2008 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 61/2008
z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniającą niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronu(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2007/73/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającą załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, atrazyny, deltametryny, imazalilu, indoksakarbu, pendimetaliny, pimetrozyny, piraklostrobiny, tiakloprydu oraz trifloksystrobiny(3).

(4) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W pkt 38 (dyrektywa Rady 86/362/EWG) i 54 (dyrektywa Rady 90/642/EWG) rozdziału XII załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32007 L 0062: dyrektywą Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. (Dz.U. L 260 z 5.10.2007, s. 4),

- 32007 L 0073: dyrektywą Komisji 2007/73/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 40).";

Artykuł  2

Teksty dyrektyw 2007/62/WE i 2007/73/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2008 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 40.

(2) Dz.U. L 260 z 5.10.2007, s. 4.

(3) Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 40.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.