Decyzja 2008/54 zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.223.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 54/2008
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2008 z dnia 14 marca 2008 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/531/WE z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczącą kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008-2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia po pkt 21abc (decyzja Komisji 2006/534/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu:

"21abd. 32007 D 0531: decyzja Komisji 2007/531/WE z dnia 26 lipca 2007 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2008-2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (Dz.U. L 195 z 27.7.2007, s. 47).".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2007/531/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 182 z 10.7.2008, s. 34.

(2) Dz.U. L 195 z 27.7.2007, s. 47.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.