Decyzja 2008/49 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.223.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 49/2008
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania ej załącznika III ze względu na postęp techniczny(2), sprostowaną w Dz.U. L 22 z 25.1.2008, s. 21.

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego(3), sprostowaną w Dz.U. L 258 z 4.10.2007, s. 44,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku II rozdział XVI do Porozumienia w pkt 1 (dyrektywa Rady 76/768/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32007 L 0053: dyrektywą Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 19), sprostowaną w Dz.U. L 22 z 25.1.2008, s. 21,

- 32007 L 0054: dyrektywą Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 21), sprostowaną w Dz.U. L 258 z 4.10.2007, s. 44.".

Artykuł  2

Teksty dyrektyw 2007/53/WE i 2007/54/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(1) Dz.U. L 124 z 8.5.2008, s. 19.

(2) Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 19.

(3) Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 21.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.