Decyzja 2008/105 zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.309.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2008 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 105/2008
z dnia 26 września 2008 r.
zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XVIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2008 z dnia 14 marca 2008 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XVIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5 (dyrektywa Rady 83/477/EWG) i w pkt 10 (dyrektywa Rady 89/655/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32007 L 0030: dyrektywą 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21).";

2) w pkt 8 (dyrektywa Rady 89/391/EWG), pkt 9 (dyrektywa Rady 89/654/EWG), pkt 11 (dyrektywa Rady 89/656/EWG), pkt 12 (dyrektywa Rady 90/269/EWG), pkt 13 (dyrektywa Rady 90/270/EWG), pkt 16 (dyrektywa Rady 91/383/EWG), pkt 16a (dyrektywa Rady 92/29/EWG), pkt 16b (dyrektywa Rady 92/57/EWG), 16c (dyrektywa Rady 92/58/EWG), pkt 16d (dyrektywa Rady 92/85/EWG), 16e (dyrektywa Rady 92/91/EWG), pkt 16f (dyrektywa Rady 92/104/EWG), 16g (dyrektywa Rady 93/103/WE), pkt 16h (dyrektywa Rady 98/24/WE), pkt 16i (dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 16ja (dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 16jb (dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 16jc (dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pkt 16je (dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz pkt 29 (dyrektywa Rady 94/33/WE) dodaje się, co następuje:

"zmieniona:

- 32007 L 0030: dyrektywą 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2007/30/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 września 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2008 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 182 z 10.7.2008, s. 30.

(2) Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.