Decyzja 2008/100 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.309.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2008 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 100/2008
z dnia 26 września 2008 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii(3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

"zmienione:

- 32007 R 1354: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 1).";

2) po pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu:

"12zca. 32007 R 1238: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 10).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1238/2007 i nr 1354/2007 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 września 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2008 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 43.

(2) Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 10.

(3) Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 1.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.