Decyzja 2007/116/WE w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na "116" na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.49.30

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2023 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na "116" na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/116/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 lutego 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) 1 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wskazane jest, aby obywatele państw członkowskich, w tym osoby podróżujące i osoby niepełnosprawne, mogli uzyskać dostęp do określonych usług o walorze społecznym, korzystając z ujednoliconych, rozpoznawalnych numerów we wszystkich państwach członkowskich. Obecnie w państwach członkowskich funkcjonują różne plany numeracji, nie istnieje natomiast wspólny plan numeracji, w którym dla usług tego rodzaju zastrzeżono by te same numery telefoniczne w całej Wspólnocie. W związku z tym Wspólnota powinna podjąć odpowiednie działania.

(2) Harmonizacja zasobów numeracyjnych jest niezbędna, aby usługi tego rodzaju były dostępne dla użytkowników pod tym samym numerem w różnych państwach członkowskich. Zasada "ten sam numer - ta sama usługa" gwarantować będzie powiązanie danej usługi zawsze z tym samym, określonym numerem w każdym państwie członkowskim Wspólnoty. W ten sposób usługi takie uzyskają tożsamość ogólnoeuropejską, dzięki czemu mieszkańcy Europy będą wiedzieć, że we wszystkich państwach członkowskich dzwoniąc pod ten sam numer, uzyskają dostęp do takiej samej usługi. Stanowić to będzie bodziec do rozwoju usług ogólnoeuropejskich.

(3) Dla odzwierciedlenia społecznej funkcji usług, o których mowa, numery zharmonizowane powinny być numerami bezpłatnymi, przy czym nie oznacza to, że operator miałby obowiązek zestawiania połączeń z numerami 116 na własny koszt. Bezpłatność tych numerów stanowi zatem istotny element dokonywanej harmonizacji.

(4) Konieczne jest określenie warunków związanych ze sprawowaniem kontroli nad charakterem świadczonych usług celem zagwarantowania, aby numery zharmonizowane były wykorzystywane do świadczenia określonego rodzaju usług, których dotyczy niniejsza decyzja.

(5) Konieczne może być powiązanie prawa do posługiwania się danym numerem zharmonizowanym ze spełnieniem określonych warunków, na przykład z dostępnością danej usługi przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

(6) Zgodnie z dyrektywą ramową zarządzanie krajowymi planami numeracji oraz kontrolowanie przydziału krajowych zasobów numeracyjnych konkretnym podmiotom należy do krajowych organów regulacyjnych. Zgodnie z art. 6 i art. 10 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej ("dyrektywa o zezwoleniach") 2  prawa do posługiwania się numerami mogą być powiązane z określonymi warunkami, a naruszenie tych warunków może być przyczyną nałożenia kar.

(7) Wykaz numerów należących do zakresu numeracyjnego zaczynającego się na "116" powinien być regularnie aktualizowany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22 ust. 3 dyrektywy ramowej. Państwa członkowskie powinny powiadomić o istnieniu takich numerów w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych, na przykład na swoich stronach internetowych.

(8) Komisja rozważy możliwość zmiany lub dalszego dostosowania niniejszej decyzji w świetle zdobytych doświadczeń, na podstawie sprawozdań przedstawianych Komisji przez państwa członkowskie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, czy dana usługa, dla której zastrzeżono numer, rozwinęła się na poziomie ogólnoeuropejskim.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Łączności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres

Zakres numeracyjny zaczynający się na "116" rezerwuje się w krajowych planach numeracji na potrzeby zharmonizowanych numerów zharmonizowanych usług o walorze społecznym.

Wykaz należących do tego zakresu numerów oraz usług, dla których każdy z nich jest zastrzeżony, zamieszczono w załączniku.

Artykuł  2

Zharmonizowane usługi o walorze społecznym

"Zharmonizowana usługa o walorze społecznym" jest to odpowiadająca wspólnemu opisowi usługa dostępna pod numerem bezpłatnym, potencjalnie przydatna dla gości zagranicznych i wychodząca naprzeciw określonej potrzebie społecznej, w szczególności przyczyniająca się do dobrego samopoczucia lub bezpieczeństwa obywateli lub pewnych ich grup bądź zapewniająca pomoc osobom w trudnej sytuacji.

Artykuł  3

Zastrzeżenie określonych numerów z zakresu numeracyjnego "116"

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a)
numery wymienione w załączniku były wykorzystywane wyłącznie na potrzeby usług, dla których zostały zastrzeżone;
b)
numery należące do zakresu numeracyjnego "116" lecz nie wymienione w załączniku nie były wykorzystywane;
c)
numer 116112 nie był ani przypisany, ani wykorzystywany na potrzeby jakiejkolwiek usługi.
Artykuł  4

Warunki związane z prawem do posługiwania się numerami zharmonizowanymi

Państwa członkowskie wiążą prawo do posługiwania się zharmonizowanymi numerami na potrzeby świadczenia zharmonizowanych usług o walorze społecznym ze spełnieniem następujących warunków:

a)
usługa polega na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub przyjmowaniu zgłoszeń od obywateli bądź na dowolnej kombinacji powyższych;
b)
usługa jest dostępna dla wszystkich obywateli bez konieczności uprzedniej rejestracji;
c)
usługa nie jest ograniczona w czasie;
d)
korzystanie z usługi nie jest uwarunkowane wniesieniem opłaty lub zobowiązaniem do zapłaty;
e)
wykluczone jest prowadzenie w trakcie połączenia działalności reklamowej, rozrywkowej, marketingowej i handlowej oraz wykorzystywanie rozmowy do sprzedaży usług komercyjnych w przyszłości.

Państwa członkowskie określają także szczególne warunki związane z prawem do posługiwania się numerami zharmonizowanymi, wyszczególnione w załączniku.

Artykuł  5

Przydział numerów zharmonizowanych

1. 
Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, by właściwy krajowy organ regulacyjny mógł przydzielać wyszczególnione w załączniku numery, począwszy od dnia od dnia 31 sierpnia 2007 r.
2. 
Obecność w wykazie określonego numeru i związanych z nim usług zharmonizowanych o walorze społecznym nie wiąże się ze zobowiązaniem państw członkowskich do zapewnienia świadczenia tych usług na swoim terytorium.
3. 
Po umieszczeniu numeru w wykazie w załączniku do niniejszej decyzji państwa członkowskie ogłaszają na szczeblu krajowym, że dany numer jest dostępny na potrzeby świadczenia związanych z nim zharmonizowanych usług o walorze społecznym oraz że można składać wnioski o prawo do posługiwania się tym numerem.
4. 
Państwa członkowskie zapewniają prowadzenie rejestru wszystkich dostępnych na ich terytorium numerów zharmonizowanych oraz związanych z nimi zharmonizowanych usług o walorze społecznym. Rejestr musi być łatwo dostepny dla obywateli.
Artykuł  6

Monitorowanie

Państwa członkowskie składają Komisji okresowe sprawozdania na temat faktycznego wykorzystania wyszczególnionych w załączniku numerów na potrzeby świadczenia związanych z nimi usług na ich terytorium.

Artykuł  7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2007 r.
W imieniu Komisji
Viviane REDING
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 3

Wykaz numerów zarezerwowanych na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym

NumerUsługi, dla których numer jest zarezerwowanySzczególne warunki związane z prawem do posługiwania się tym numerem
116000Rodzaj usługi:

Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci Opis:

Usługa polega na:

a) przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie zaginionych dzieci i przekazywaniu informacji policji;

b) oferowaniu wskazówek i wsparcia dla osób odpowiedzialnych za zaginione dziecko;

c) udzielaniu wsparcia w dochodzeniu.

Usługa jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju).
116006Rodzaj usługi:

Telefon zaufania dla ofiar przestępstw

Opis:

Usługa umożliwia ofiarom przestępstw uzyskanie wsparcia emocjonalnego w takich sytuacjach, uzyskanie informacji o przysługujących prawach i sposobach dochodzenia takich praw, oraz skierowanie do odpowiednich organizacji. Telefon zaufania w szczególności udziela informacji na temat:

a) lokalnych procedur policyjnych i procedur postępowania w sprawach kryminalnych;

b) możliwości uzyskania odszkodowania i spraw związanych

z ubezpieczeniem. Telefon zaufania udziela również wsparcia w zakresie poszukiwania innych środków pomocy dotyczących ofiar przestępstw.

Jeżeli usługa nie jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju), usługodawca musi zapewnić, aby informacja na temat jej dostępności była łatwo dostępna publicznie, oraz zapewnić osobom dzwoniącym w czasie niedostępności usługi informację o tym, kiedy usługa będzie ponownie dostępna.
116016Rodzaj usługi:

Telefon zaufania dla ofiar przemocy wobec kobiet Opis:

Usługa umożliwia ofiarom przemocy wobec kobiet uzyskanie pomocy i wsparcia, uzyskanie informacji o przysługujących prawach i sposobach dochodzenia takich praw, oraz skierowanie do odpowiednich organizacji.

Jeżeli usługa nie jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju), usługodawca musi zapewnić, aby informacja na temat jej dostępności była łatwo dostępna publicznie, oraz zapewnić osobom dzwoniącym w czasie niedostępności usługi informację o tym, kiedy usługa będzie ponownie dostępna.
116 111Rodzaj usługi:

Telefon zaufania dla dzieci

Opis:

Usługa służy pomocą dzieciom potrzebującym opieki i ochrony i łączy je z odpowiednimi usługami i zasobami; zapewnia ona dzieciom możliwość wyrażenia ich trosk, rozmowy o sprawach bezpośrednio ich dotyczących i nawiązania kontaktu w sytuacji kryzysowej.

Jeżeli usługa nie jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju), usługodawca musi zapewnić, aby informacja na temat jej dostępności była łatwo dostępna publicznie, oraz zapewnić osobom dzwoniącym w czasie niedostępności usługi informację o tym, kiedy usługa będzie ponownie dostępna.
116117Rodzaj usługi:

Usługa medyczna na żądanie w przypadkach innych niż nagłe

Opis:

Usługa kieruje rozmówców do pomocy medycznej odpowiedniej dla ich pilnych potrzeb, które nie stanowią jednak zagrożenia dla życia, w szczególności poza normalnymi godzinami pracy, w weekendy lub dni ustawowo wolne od pracy, ale nie tylko w tych porach. Rozmówca uzyskuje połączenie z wykwalifikowanym operatorem mającym dostęp do odpowiedniego wsparcia lub bezpośrednie połączenie z lekarzem lub innym pracownikiem medycznym.

Jeżeli usługa nie jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju), usługodawca musi zapewnić, aby informacja na temat jej dostępności była łatwo dostępna publicznie, oraz zapewnić osobom dzwoniącym w czasie niedostępności usługi informację o tym, kiedy usługa będzie ponownie dostępna.
116123Rodzaj usługi:

Telefon wsparcia emocjonalnego

Opis:

Usługa pozwala rozmówcy na skorzystanie z autentycznego kontaktu międzyludzkiego opartego na słuchaniu bez dokonywania oceny. Usługa oferuje wsparcie emocjonalne rozmówcom cierpiącym na samotność, będącym w stanie kryzysu emocjonalnego albo rozważającym popełnienie samobójstwa.

Jeżeli usługa nie jest stale dostępna (tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju), usługodawca musi zapewnić, aby informacja na temat jej dostępności była łatwo dostępna publicznie, oraz zapewnić osobom dzwoniącym w czasie niedostępności usługi informację o tym, kiedy usługa będzie ponownie dostępna.
1 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.
2 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 21.
3 Załącznik:

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2007/698/WE z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2009/884/WE z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.46) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2023/468 z dnia 25 listopada 2022 r. (Dz.U.UE.L.2023.68.96) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.