Decyzja 2006/95 zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.289.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2006 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 95/2006
z dnia 7 lipca 2006 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r.(1).

(2) Do Porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanawiające na 2005 r. "wykaz Prodcom" produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XXI do Porozumienia po pkt 4ac (rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2004) wprowadza się punkt w następującym brzmieniu:

"4ad. 32006 R 0317: rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanawiające na 2005 r. 'wykaz Prodcom' produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (Dz.U. L 60 z 1.3.2006, str. 1).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 317/2006 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2006 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda Helen SLETNES
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 245 z 7.9.2006, str. 42.

(2) Dz.U. L 60 z 1.3.2006, str. 1.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.