Decyzja 2006/720/WE zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.296.10

Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 października 2006 r.
zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4971)

(Jedynie tekst w jezyku angielskim jest autentyczny)

(2006/720/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 października 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r.(1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 17 kwietnia 2002 r. przedsiębiorstwo Archer Daniels Midland (zwane dalej "ADM") złożyło wniosek do właściwych organów Niderlandów o wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności do stosowania w olejach spożywczych, tłuszczach do smarowania, sosach sałatkowych, majonezach, napojach przedstawianych jako produkty zastępujące jeden lub kilka posiłków w ciągu dnia, produktach piekarniczych i produktach typu jogurt.

(2) Dnia 20 grudnia 2002 r. właściwe organy Niderlandów wydały sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wniosku. W tym sprawozdaniu właściwe organy Niderlandów stwierdziły, że spożycie diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego nie stwarza zagrożenia dla ludzi.

(3) Dnia 21 stycznia 2003 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim.

(4) Przed upływem okresu sześćdziesięciu dni, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania na rynek danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu.

(5) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził w swojej opinii z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku ADM o zatwierdzenie oleju diacyloglicerolowego (oleju EnovaTM)(2), że spożycie tego oleju nie stwarza zagrożenia dla ludzi.

(6) W odniesieniu do zawartości kwasów tłuszczowych trans, EFSA zalecił ograniczenie ich zawartości do poziomu występującego w konwencjonalnych olejach pochodzenia roślinnego, które nowy olej ma zastąpić, tak aby nie powodował on niekorzystnych skutków odżywczych dla konsumenta.

(7) W odniesieniu do napojów przedstawianych jako produkty zastępujące jeden lub kilka posiłków w ciągu dnia zastosowanie ma dyrektywa Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego(3).

(8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Diacyloglicerolowy olej pochodzenia roślinnego określony w Załączniku może zostać wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowa żywność do stosowania w olejach spożywczych, tłuszczach do smarowania, sosach sałatkowych, majonezach, napojach przedstawianych jako produkty zastępujące jeden lub kilka posiłków w ciągu dnia, produktach piekarniczych i produktach typu jogurt.

Artykuł  2

Nazwę "diacyloglicerolowy olej pochodzenia roślinnego (przynajmniej 80 % diacylogliceroli)" umieszcza się na etykiecie produktu jako taką bądź w wykazie składników środków spożywczych, które go zawierają.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja jest skierowana do przedsiębiorstwa ADM Kao LLC, 4666 East Farsie Parkway, Decatur, IL 62526, Stany Zjednoczone.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Opinia Panelu Naukowego ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii na wniosek Komisji w związku z wnioskiem o wprowadzenie oleju Enova jako nowej żywności do obrotu we Wspólnocie z dnia 2.12.2004 r. Opinia jest dostępna na stronie internetowej Panelu Naukowego ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(3) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 172 z 8.7.1999, str. 38).

ZAŁĄCZNIK

SPECYFIKACJA DIACYLOGLICEROLOWEGO OLEJU POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Substancja/ParametrZawartość
Podział acylogliceroli:
Diacyloglicerole (DAG)nie mniej niż 80 %
1,3-diacyloglicerole (1,3-DAG)nie mniej niż 50 %
Triacyloglicerole (TAG)nie więcej niż 20 %
Monoacyloglicerole (MAG)nie więcej niż 5 %
Skład kwasów tłuszczowych (MAG, DAG, TAG):
Kwas oleinowy (C18:1)między 20 a 65 %
Kwas linolowy (C18:2)między 15 a 65 %
Kwas linolenowy (C18:3)nie więcej niż 15 %
Nasycone kwasy tłuszczowenie więcej niż 10 %
Pozostałe:
Liczba kwasowanie więcej niż 0,5 mg KOH/g
Wilgotność i substancje lotnenie więcej niż 0,1 %
Liczba nadtlenkowa (PV)nie więcej niż 0,1 meq/kg
Substancje niezmydlające sięnie więcej niż 2 %
Kwasy tłuszczowe transnie więcej niż 1 %
MAG monoacyloglicerole, DAG diacyloglicerole, TAG triacyloglicerole
Składniki kwasu tłuszczowego są uzyskiwane z jadalnych olejów roślinnych, w szczególności z oleju sojowego (Glycine max) lub oleju rzepakowego (Brassica campestris, Brassica napus).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.