Decyzja 2006/645/WE zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w sprawie rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty dla programów zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w państwach członkowskich w 2006 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.263.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 20 września 2006 r.
zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w sprawie rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty dla programów zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w państwach członkowskich w 2006 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4150)

(2006/645/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 23 września 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6 oraz art. 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii(2) zawiera przepisy dotyczące monitorowania przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u bydła, owiec i kóz. To zmienione rozporządzenie przewiduje rozszerzenie monitorowania owiec.

(2) Decyzja Komisji 2005/723/WE z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE oraz programów zapobiegania chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r.(3) ustala wykaz takich programów oraz proponowaną stawkę i maksymalną kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w odniesieniu do każdego z programów.

(3) Decyzja Komisji 2005/873/WE z dnia 30 listopada 2005 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2006(4) ustala wysokość wkładu finansowego Wspólnoty dla programów przedstawionych przez państwa członkowskie dotyczących monitorowania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

(4) W dniu 8 marca 2006 r. grupa ekspertów w dziedzinie TSE u małych przeżuwaczy pod przewodnictwem wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla TSE potwierdziła, że nie można wykluczyć obecności encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) u tych zwierząt w obliczu wyników drugiego etapu badań odróżniających próbek mózgu dwóch owiec z Francji i jednej z Cypru. Dla wykluczenia obecności BSE u tego rodzaju zwierząt konieczne są dalsze badania.

(5) Ze względu na znaczenie skutecznego wdrożenia zwiększonego monitorowania w celu oceny występowania BSE u owiec, należy zwiększyć kwotę za test, która zostanie zwrócona państwom członkowskim przez Wspólnotę do maksymalnej kwoty wynoszącej 30 EUR za wykonanie szybkiego testu u owiec, zgodnie z kosztem za wykonanie szybkiego testu u kóz.

(6) W następstwie stwierdzenia pierwszego przypadku BSE w Szwecji rozporządzenie (WE) nr 999/2001 zwiększyło poziom wykonywania testów u bydła w tym państwie członkowskim. Właściwe zatem jest zwiększenie poziomu wkładu finansowego Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych w Szwecji, zgodnie z tym, co przewidziano w decyzjach 2005/723/WE i 2005/873/WE.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik III do decyzji 2005/723/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W rozdziale XI decyzji 2005/873/WE art. 11 ust. 2 i 3 otrzymują nastepujące brzmienie:

"2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych, które poniesie każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na realizację tych programów i nie przekracza:

a) 3.375.000 EUR dla Belgii;

b) 1.640.000 EUR dla Republiki Czeskiej;

c) 2.380.000 EUR dla Danii;

d) 15.155.000 EUR dla Niemiec;

e) 285.000 EUR dla Estonii;

f) 1.625.000 EUR dla Grecji;

g) 9.945.000 EUR dla Hiszpanii;

h) 25.760.000 EUR dla Francji;

i) 6.695.000 EUR dla Irlandii;

j) 9.045.000 EUR dla Włoch;

k) 565.000 EUR dla Cypru;

l) 355.000 EUR dla Łotwy;

m) 770.000 EUR dla Litwy;

n) 140.000 EUR dla Luksemburga;

o) 1.415.000 EUR dla Węgier;

p) 35.000 EUR dla Malty;

q) 5.515.000 EUR dla Niderlandów;

r) 2.230.000 EUR dla Austrii;

s) 3.800.000 EUR dla Polski;

t) 2.205.000 EUR dla Portugalii;

u) 410.000 EUR dla Słowenii;

v) 845.000 EUR dla Słowacji;

w) 1.020.000 EUR dla Finlandii;

x) 1.440.000 EUR dla Szwecji;

y) 7.700.000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.

3. Wkład finansowy Wspólnoty do programów, o których mowa w ust. 1 i 3, przeznacza się na przeprowadzenie testów i maksymalne kwoty nie przekraczają:

a) 7 EUR za test w odniesieniu do testów wykonanych u bydła, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001;

b) 30 EUR za test w przypadku testów wykonanych u owiec i kóz, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001;

c) 145 EUR za test w odniesieniu do wstępnych molekularnych badań odróżniających u owiec i kóz wykonanych zgodnie z ustaleniami załącznika X, rozdziału C, pkt 3.2 lit. c) ppkt i) do rozporządzenia (WE) nr 999/2001;".

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

(2) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 10).

(3) Dz.U. L 272 z 18.10.2005, str. 18.

(4) Dz.U. L 322 z 9.12.2005, str. 21.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ PROGRAMÓW MONITOROWANIA PASAŻOWALNYCH ENCEFALOPATII GĄBCZASTYCH (ART. 3 UST. 1)

Poziom i maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty

ChorobaPaństwo członkowskieStawka dla wykonania szybkich i odróżniających badań (%)Maksymalna kwota (w EUR)
TSEBelgia100 3.375.000
Republika Czeska100 1.640.000
Dania100 2.380.000
Niemcy100 15.155.000
Estonia100 285.000
Grecja100 1.625.000
Hiszpania100 9.945.000
Francja100 25.760.000
Irlandia100 6.695.000
Włochy100 9.045.000
Cypr100 565.000
Łotwa100 355.000
Litwa100 770.000
Luksemburg100 140.000
Węgry100 1.415.000
Malta100 35.000
Niderlandy100 5.515.000
Austria100 2.230.000
Polska100 3.800.000
Portugalia100 2.205.000
Słowenia100 410.000
Słowacja100 845.000
Finlandia100 1.020.000
Szwecja100 1.440.000
Zjednoczone Królestwo100 7.700.000
Razem104.350.000"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.