Decyzja 2006/63 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.245.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2006 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 63/2006
z dnia 2 czerwca 2006 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2006 z dnia 10 marca 2006 r(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego(2).

(3) Dyrektywa 2006/1/WE uchyla dyrektywę Rady 84/647/EWG(3), która została uwzględniona w Porozumieniu, i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.
Po pkt 29 (dyrektywa Rady 84/647/EWG) dodaje się punkt w brzmieniu:

"29a. 32006 L 0001: dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 82)".

2.
Skreśla się tekst punktu 29 (dyrektywa Rady 84/647/EWG).
Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2006/1/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodniczący
R. WRIGHT

______

(1) Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 53.

(2) Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 82.

(3) Dz.U. L 335 z 22.12.1984, str. 72.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.