Decyzja 2006/579/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.232.40

Akt indywidualny
Wersja od: 25 sierpnia 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania rzekomego pomoru drobiu w Danii w 2005 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3805)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2006/579/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 sierpnia 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(1), w szczególności jej art. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu przyczynienia się do jak najpilniejszego zwalczenia rzekomego pomoru drobiu Wspólnota jest w stanie wnieść wkład finansowy do wydatków kwalifikowanych poniesionych przez państwo członkowskie na warunkach określonych w art. 4 ust. 2 decyzji 90/424/EWG.

(2) Wkład finansowy Wspólnoty w ramach środków stosowanych w stanie zagrożenia przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu podlega przepisom określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG(2).

(3) Ogniska rzekomego pomoru drobiu wystąpiły w Danii w 2005 r. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty.

(4) Najnowsze szacunkowe podsumowanie kosztów poniesionych w celu zwalczenia choroby zostały przedstawione przez Danię w dniu 24 kwietnia 2006 r.

(5) Władze duńskie w pełni wypełniły swoje zobowiązania techniczne i administracyjne określone w art. 3 decyzji 90/424/EWG oraz w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(6) Warunkiem przekazania wkładu finansowego Wspólnoty musi być rzeczywiste przeprowadzenie zaplanowanych działań i dostarczenie przez władze wszelkich niezbędnych informacji w ustalonym terminie.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wniesienie przez Wspólnotę wkładu finansowego na rzecz Danii

1.
Dania może otrzymać wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanie zagrożenia w celu zwalczenia rzekomego pomoru drobiu w 2005 r.
2.
Wkład finansowy Wspólnoty wynosi 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia finansowaniem wspólnotowym. Warunki jego przekazania określa rozporządzenie (WE) nr 349/2005.
Artykuł  2

Odbiorca

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37).

(2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.