Decyzja 2006/542/WE zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.214.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 2 sierpnia 2006 r.
zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/542/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 sierpnia 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulującą przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich(1), w szczególności jej art. 19 ppkt ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w załączniku II do decyzji Komisji 93/195/EWG(2) powrotny wwóz zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym, jest ograniczony do koni przebywających przez okres krótszy niż 30 dni w jednym z państw trzecich wymienionych w tej samej grupie w załączniku I do tej decyzji.

(2) W roku 2006 Katar będzie gospodarzem zawodów jeździeckich olimpiady Asian Games.

(3) Biorąc pod uwagę stopień nadzoru weterynaryjnego oraz fakt, że omawiane konie są oddzielone od zwierząt o gorszym stanie zdrowia, okres wywozu czasowego należy przedłużyć do okresu krótszego niż 60 dni. W związku z powyższym warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne określone w załączniku VII do decyzji 93/195/EWG powinny zostać rozszerzone na zawody jeździeckie olimpiady Asian Games odbywające się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).

(4) Załącznik VII do decyzji 93/195/EWG powinien być odpowiednio zmieniony.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tytuł załącznika VII do decyzji 93/195/EWG otrzymuje następujące brzmienie:

"ŚWIADECTWO ZDROWIA

przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni, które brały udział w Pucharze Świata lub olimpiadzie Asian Games po czasowym wywozie trwającym mniej niż 60 dni".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321).

(2) Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/943/WE (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 94).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.