Decyzja 2006/532/WE dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Republice Południowej Afryki

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.212.16

Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 lipca 2006 r.
dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Republice Południowej Afryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3350)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/532/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 2 sierpnia 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG(1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 6,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(2), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel drobiem i innym ptactwem, a także produktami otrzymywanymi z ptaków.

(2) W dniu 29 czerwca 2006 r. Republika Południowej Afryki potwierdziła wybuch ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie ptaków bezgrzebieniowych w prowincji Western Cape.

(3) Wykryty szczep wirusa grypy ptaków należy do podtypu H5N2, a zatem różni się od szczepu obecnie wywołującego epidemię w Azji, Afryce Północnej i w Europie. Z obecnej wiedzy wynika, że ten podtyp wirusa stanowi mniejsze ryzyko dla zdrowia publicznego niż szczep będący w obiegu w Azji, tj. podtyp H5N1.

(4) W świetle obecnego prawodawstwa wspólnotowego Republika Południowej Afryki posiada obecnie zezwolenie wyłącznie na wywóz do Wspólnoty żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jego jaj wylęgowych, świeżego mięsa oraz produktów i przetworów mięsnych zawierających mięso takich gatunków.

(5) Zważywszy na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możliwość wprowadzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków do Wspólnoty, właściwe jest zastosowanie natychmiastowego środka w postaci zawieszenia przywozów z Republiki Południowej Afryki żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jaj wylęgowych tych gatunków.

(6) Ponadto właściwe jest zawieszenie przywozu z Republiki Południowej Afryki do Wspólnoty świeżego mięsa z drobiu oraz preparatów mięsnych i wyrobów mięsnych składających się z mięsa tych gatunków lub takie mięso zawierających. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że choroba pojawiła się w gospodarstwach nią dotkniętych w połowie czerwca, właściwe jest wprowadzenie odstępstwa dla świeżego mięsa oraz przetworów i wyrobów mięsnych składających się z mięsa, lub takie mięso zawierających, pochodzącego od ptaków tych gatunków poddanych ubojowi przed dniem 1 maja 2006 r., z zastrzeżeniem niektórych warunków.

(7) Republika Południowej Afryki zastosowała ścisłe środki zwalczania choroby i przekazała Komisji dodatkowe informacje dotyczące sytuacji związanej z chorobą, które uzasadniają ograniczenie zawieszenia przywozu do części terytorium Republiki Południowej Afryki dotkniętej chorobą.

(8) Decyzja Komisji 2005/432/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz wyrobów mięsnych do spożycia przez ludzi z państw trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE(3) ustanawia wykaz państw trzecich, które mogą otrzymać zezwolenie państw członkowskich na przywóz produktów mięsnych i ustanawia systemy obróbki uznane za skuteczne w unieszkodliwianiu danych czynników chorobotwórczych. W celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób za pośrednictwem tych produktów, w zależności od statusu zdrowotnego kraju pochodzenia i gatunków, z których otrzymano produkt, należy zastosować odpowiednią obróbkę. Właściwe jest zatem poddawanie odpowiedniej obróbce preparatów mięsnych i wyrobów mięsnych składających się z mięsa z drobiu bezgrzebieniowego pochodzącego z Republiki Południowej Afryki lub takie mięso zawierających, pod warunkiem że taka decyzja pozostanie nadal w mocy.

(9) Po przekazaniu przez Republikę Południowej Afryki dodatkowych informacji o sytuacji związanej z wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz o przedsięwziętych w związku z nią środkach kontroli, środki przedsięwzięte na poziomie Wspólnoty w związku z niedawnym wybuchem choroby w Republice Południowej Afryki powinny zostać ponownie rozważone. W związku z tym niniejsza decyzja powinna pozostawać w mocy do dnia 31 października 2006 r.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa członkowskie zawieszają przywóz z części terytorium Republiki Południowej Afryki wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji:

a) żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jaj wylęgowych takich gatunków;

b) świeżego mięsa z drobiu bezgrzebieniowego;

c) wyrobów i przetworów mięsnych składających się z mięsa z drobiu bezgrzebieniowego lub takie mięso zawierających.

Artykuł  2
1.
W drodze odstępstwa od art. 1 lit. b) i c) państwa członkowskie zezwalają na przywóz świeżego mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych określonych w wyżej wymienionych literach uzyskanych z drobiu poddanego ubojowi przed dniem 1 maja 2006 r.
2.
Świadectwa weterynaryjne towarzyszące przesyłkom mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych określonych w ust. 1 zawierają następujący tekst:

"Świeże mięso/wyrób mięsny z drobiu bezgrzebieniowego składający się z mięsa z drobiu bezgrzebieniowego lub takie mięso zawierający/Preparat mięsny składający się z mięsa z drobiu bezgrzebieniowego lub takie mięso zawierający(*) uzyskany z ptactwa ubitego przed dniem 1 maja 2006 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Komisji 2006/532/WE.

______

(*) Niepotrzebne skreślić."

3.
W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. c) państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych i preparatów mięsnych składających się z mięsa drobiowego z ptaków bezgrzebieniowych lub takie mięso zawierających, pod warunkiem że mięso tych gatunków zostało poddane przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji Komisji 2005/432/WE.
Artykuł  3

Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o nich Komisję.

Artykuł  4

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2006 r.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 3. Decyzja zmieniona decyzją 2006/330/WE (Dz.U. L 121 z 6.5.2006, str. 43).

ZAŁĄCZNIK 

Część terytorium Republiki Południowej Afryki, o której mowa w art. 1
Kod ISO krajuNazwa krajuCzęść terytorium
ZARepublika Południowej AfrykiOkręg Riversdale i Mossel Bay w prowincji Western Cape

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.