Decyzja 2006/491/WE,Euratom określająca dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący i organ właściwy do zawierania umów o pracę

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.194.29

Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 2006 r.

DECYZJA RADY
z dnia 27 czerwca 2006 r.
określająca dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący i organ właściwy do zawierania umów o pracę

(2006/491/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lipca 2006 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot, ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68(1), w szczególności art. 2 powyższego regulaminu pracowniczego oraz art. 6 powyższych warunków,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 207 ust. 2 akapit pierwszy traktatu WE i art. 121 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu Euratom Sekretariat Generalny Rady działa pod kierunkiem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (zwanego dalej "Sekretarzem Generalnym"), którego wspiera zastępca Sekretarza Generalnego odpowiedzialny za zarządzanie Sekretariatem Generalnym.

(2) Na mocy art. 28 i 41 Traktatu UE, postanowienia art. 207 Traktatu WE mają zastosowanie do postanowień dotyczących dziedzin, o których mowa odpowiednio w tytułach V i VI Traktatu UE.

(3) W następstwie wejścia w życie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich(2), które, m.in. zmieniło strukturę kariery urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, należy przyjąć nową decyzję określającą dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący (zwany dalej "AIPN") i organ właściwy do zawierania umów o pracę oraz uchylić decyzję Rady 1999/692/WE, EWWiS, Euratom z dnia 20 października 1999 r. określającą organ powołujący dla Sekretariatu Generalnego Rady(3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Uprawnienia przyznane na mocy regulaminu pracowniczego urzędników AIPN oraz na mocy warunków zatrudniania innych pracowników organowi właściwemu do zawierania umów o pracę, w odniesieniu do Sekretariatu Generalnego Rady, są wykonywane przez:

a) Radę w odniesieniu do Sekretarza Generalnego oraz zastępcy Sekretarza Generalnego;

b) Radę, na wniosek Sekretarza Generalnego, w celu zastosowania w odniesieniu do dyrektorów generalnych art. 1a, 30, 34, 41, 49, 50 oraz 51 statutu; Sekretarz Generalny jest upoważniony do przekazania zastępcy Sekretarza Generalnego swoich uprawnień w zakresie wniosku;

c) Sekretarza Generalnego w pozostałych przypadkach; Sekretarz Generalny jest upoważniony do przekazania swoich uprawnień zastępcy Sekretarza Generalnego.

Zastępca Sekretarza Generalnego jest upoważniony do przekazania dyrektorowi generalnemu ds. administracyjnych jakichkolwiek uprawnień, w całości lub w części, przekazanych mu przez Sekretarza Generalnego w celu zastosowania warunków zatrudniania innych pracowników oraz zastosowania regulaminu pracowniczego w odniesieniu do urzędników grupy funkcyjnej AST. Uprawnienia takie nie mogą wykraczać poza uprawnienia przekazane mu w odniesieniu do mianowania i zakończenia służby urzędników oraz zatrudniania innych pracowników.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się decyzję 1999/692/WE, EWWiS, Euratom.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2104/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7).

(2) Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1.

(3) Dz.U. L 273 z 23.10.1999, str. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.