Decyzja 2006/472/WE ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.187.33

Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 4 lipca 2006 r.
ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

(2006/472/WE)

(Jedynie teksty w językach niemieckim, hiszpańskim, francuskim, greckim, włoskim, niderlandzkim i portugalskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 8 lipca 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego(1), w szczególności jego art. 14 a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuły 13 i 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2182/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego(2) przewidują działania wspierające przejście na inny rodzaj produkcji. Działania te są finansowane przez Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy utworzony na mocy art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92.

(2) Łączne środki dostępne dla Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na rok 2006, lekko różniące się od środków wskazanych wcześniej, wynoszą 29,2 milionów EUR, z czego 50 % powinno być przeznaczone na poszczególne działania pomagające producentom tytoniu w przejściu na inne uprawy lub inne działalności gospodarcze tworzące nowe miejsca pracy, jak również na badania w tej dziedzinie.

(3) Dlatego, zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002, do dnia 30 czerwca 2006 r. należy rozdzielić między zainteresowanymi państwami członkowskimi kwotę dostępną na 2006 r. na podstawie przewidywanych planów finansowania działań, we wnioskach o pomoc, składanych przez państwa członkowskie.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ostateczny rozdział na 2006 r. między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 jest przedstawiony w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii,

Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Austriackiej i Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1679/2005 (Dz.U. L 271 z 15.10.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 331 z 7.12.2002, str. 16. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1881/2005 (Dz.U. L 301 z 18.11.2005, str. 3).

ZAŁĄCZNIK 

Ostateczny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na rok 2006 na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2006

(w EUR)
Ostateczny rozdział
Podstawa100 % na podstawie krajowego progu gwarancji
Państwo członkowskieWartość
Belgia 62.350
Niemcy 499.597
Grecja 5.255.417
Hiszpania 1.853.806
Francja 1.127.090
Włochy 5.542.586
Austria 0
Portugalia 259.154
Łącznie14.600.000

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.