Decyzja 2006/423/WE kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.168.37

Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 20 czerwca 2006 r.
kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii

(2006/423/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 czerwca 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

(1) W dniu 17 maja 2005 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii.

(2) Skargę na mocy art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego wniosła Europejska Rada ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) w imieniu producentów wspólnotowych reprezentujących 100 % całkowitej produkcji węglika krzemu we Wspólnocie.

(3) Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping wymienionego produktu, jak również wynikające z niego istotne szkody, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie dla wszczęcia dochodzenia antydumpingowego.

(4) Odpowiednio, poprzez opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(2) zawiadomienie (zawiadomienie o wszczęciu postępowania) Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty węglika krzemu objętego obecnie kodem CN 2849 20 00 i pochodzącego z Rumunii.

(5) Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania zainteresowanych producentów eksportujących, importerów i stowarzyszenia importerów i eksporterów, przedstawicieli krajów wywozu, użytkowników, organizacje konsumenckie oraz producentów wspólnotowych, którzy wnieśli skargę. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania; do wszystkich zainteresowanych stron rozesłano również kwestionariusze.

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(6) W dniu 1 marca 2006 r. CEFIC oficjalnie wycofała swoją skargę.

(7) Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, chyba że jego zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty.

(8) Komisja stwierdziła, iż obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie wpłynęły ponadto żadne uwagi wskazujące, że takie zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty.

(9) Komisja stwierdza zatem, iż postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty węglika krzemu pochodzącego z Rumunii powinno zostać zakończone bez nakładania środków antydumpingowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu objętego obecnie kodem CN 2849 20 00 i pochodzącego z Rumunii zostaje niniejszym zakończone.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2) Dz.U. C 159 z 30.6.2005, str. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.