Decyzja 2006/404/WE zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.156.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 maja 2006 r.
zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2068)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/404/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 czerwca 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XII, rozdział 6, sekcja B, podsekcja I, pkt 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B(1) do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(2) Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE(2), 2004/471/WE(3), 2004/474/WE(4), 2005/271/WE(5), 2005/591/WE(6), 2005/854/WE(7), 2006/14/WE(8) i 2006/196/WE(9).

(3) Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu w Polsce niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(5) Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. C 227 E z 23.9.2003, str. 1392.

(2) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 53.

(3) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 56.

(4) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 73.

(5) Dz.U. L 86 z 5.4.2005, str. 13.

(6) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 96.

(7) Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 17.

(8) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 66.

(9) Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 80.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Zakłady mięsne

Wykaz pierwotny

NrNazwa zakładu
6612620314Zakłady Mięsne

Wiesław Leśniak

8714190303Zakład Przetwórstwa

Mięsa "Olewnik-Bis"

16524720304Wakpol' Sp. z o.o.
22830220104Ubojnia zwierząt rzeźnych

B. W. Grzelewscy

23030220207ZPM sp.j.

G.E.J. Dworeccy

Zakłady mięsne o niskiej zdolności wytwórczej

Wykaz pierwotny

NrNazwa zakładu
1Zakład Pracy Chronionej

"Pałuki" spółka jawna,

Malice 6, 89-240 Kcynia

Sektor mleczarski

Wykaz pierwotny

NrNazwa zakładu
3010201601OSM w Ozorkowie
7626021601OSM w Jędrzejowie, Zakład Produkcyjny w Jędrzejowie
8126071601OSM w Ostrowcu Świętokrzyskim
10030141601Celia Polska Sp. z o.o.
10830241602OSM Kaźmierz Wlkp.

Wykaz uzupełniający

Zakłady mięsne

NrNazwa zakładu
4714070204Zakład Mięsny "Nowopol" Sp. j.

Odział: Garbatka Letnisko

5014230202Ubojnia Zwierząt Gospodarczych

Andrzej Kazała

5614380301Zakłady Mięsne "Ratyński i Synowie" Sp. j.
7324060201Zakład Masarski ME Jędrycha
9428183803Masarnia "Kurpianka" Sp. j.
10712610316"KRAK - MIĘS", J. Naruszewicz,

ul. Makuszyńskiego 2A 31-752 Kraków

11804630201Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, "Masarnia z Ubojnią", Czesław Hołubek 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 19
13924010318Przetwórstwo Mięsne Bogdan Szopa, 42-470 Siewierz, ul. Piłsudskiego 21
15324150304PPUH "JANTAR" Sp. z o.o. Zakład Masarniczy 44-370 Pszów, ul. Ks. Skwary 3

Wykaz uzupełniający

Mięso drobiowe

NrNazwa zakładu
18522053901Ubojnia Drobiu Jerzy Piotrowski, Pępowo

ul. Gdańska 118 83-330 Żukowo

18622053905A&B DROB Sp. z o.o. ul. Pod Elżbietowo 9

83-330 Żukowo

Wykaz uzupełniający

Mleko

NrNazwa zakładu
2410111602Spółdzielnia Mleczarska 99-220 Wartkowice ul. Spółdzielcza 3
3332161601Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard.

Topialnia Serów Rąbino

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.