Decyzja 2006/403/WE ustalająca stanowisko, które zostanie przyjęte w imieniu Wspólnoty w sprawie wniosku o zmianę dodatku A do Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.156.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 czerwca 2006 r.

DECYZJA RADY
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
ustalająca stanowisko, które zostanie przyjęte w imieniu Wspólnoty w sprawie wniosku o zmianę dodatku A do Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych

(2006/403/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 czerwca 2006 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota jest stroną Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych(1) (zwanej dalej "Konwencją").

(2) Dodatek A do konwencji zawiera wytyczne dotyczące warunków przetrzymywania zwierząt oraz opieki nad nimi.

(3) Dyrektywa Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych(2) wprowadza w życie konwencję, wraz z dodatkiem A, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, z wyjątkiem pewnych aspektów związanych ze zwierzętami wykorzystywanymi w kształceniu i szkoleniu.

(4) Wspólnota jest stroną Protokołu zmian do Konwencji(3), ustalającego uproszczoną procedurę zmian dodatków do konwencji.

(5) Zgodnie z art. 31 konwencji - w wersji zmienionej Protokołem zmian - wszelkie zmiany dodatku A wchodzą w życie dwanaście miesięcy po ich przyjęciu większością dwóch trzecich głosów stron podczas wielostronnych konsultacji, chyba że jedna trzecia stron zgłosiła zastrzeżenie.

(6) Z racji braku szczegółowego przepisu związanego z konkretną sytuacją Wspólnoty Europejskiej uznaje się, że w przeciwieństwie do innych umów dotyczących środowiska naturalnego, w tym przypadku od Wspólnoty i jej państw członkowskich oczekuje się głosowania. W stopniu, w jakim dodatek A obejmuje także kwestie leżące w kompetencjach państw członkowskich, podczas czwartych konsultacji wielostronnych Komisja i Państwa Członkowskie będące stronami konwencji powinny ściśle współpracować w celu zapewnienia jedności w reprezentowaniu Wspólnoty na forum międzynarodowym.

(7) Zmieniony tekst dodatku A został uzgodniony na forum grupy roboczej podczas przygotowań do czwartych wielostronnych konsultacji stron.

(8) Należy zatwierdzić zmieniony dodatek A,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Podczas czwartych wielostronnych konsultacji stron Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych Komisja, w imieniu Wspólnoty, popiera przyjęcie zmienionego dodatku A do konwencji, zawierającego wytyczne dotyczące warunków przetrzymywania zwierząt i opieki nad nimi.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL
Przewodniczący

______

(1) Decyzja Rady 1999/575/WE z 23 marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (Dz.U. L 222 z 24.8.1999, str. 29).

(2) Dz.U. L 358 z 18.12.1986, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 230 z 16.9.2003, str. 32).

(3) Decyzja Rady 2003/584/WE z dnia 22 lipca 2003 r. dotycząca zawarcia Protokołu zmian do Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (Dz.U. L 198 z 6.8.2003, str. 10).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.