Decyzja 2006/315/WE w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre państwa członkowskie w 2006 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.116.68

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre państwa członkowskie w 2006 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1704)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2006/315/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 kwietnia 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2000/439/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez państwa członkowskie na gromadzenie danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa(1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 2000/439/WE określa warunki, które muszą zostać spełnione, by państwa członkowskie mogły otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na wydatki poniesione w związku z programami krajowymi przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa(2). Na mocy wymienionej decyzji i na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie Komisja corocznie określa kryteria, które muszą spełniać prognozowane przez państwa członkowskie wydatki, oraz ustala wysokość pomocy finansowej przyznawanej przez Wspólnotę.

(2) Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Finlandia, Słowenia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły Komisji roczne programy krajowe, zawierające opis danych, które państwa te zamierzają gromadzić w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1543/2000. Państwa te przedłożyły również wnioski o wkład finansowy Wspólnoty w poniesione przez nie wydatki, o którym mowa w art. 4 decyzji 2000/439/WE.

(3) Na mocy art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1639/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. ustalającego minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe dla celów gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa i ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2005(3), Komisja dokonała analizy programów krajowych państw członkowskich na rok 2006 oraz, na podstawie tych programów, oceny stopnia, w jakim poniesione wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego. Pierwsza rata zostanie przekazana zainteresowanym państwom członkowskim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) decyzji 2000/439/WE na podstawie dokonanej oceny.

(4) Druga rata ma zostać przekazana w roku 2007, po przekazaniu i przyjęciu przez Komisję finansowego i technicznego sprawozdania z wykonanych działań, przedstawiającego szczegółowo, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele programu wyznaczone w chwili opracowywania programów minimalnych i rozszerzonych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji 2000/439/WE i art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1639/2001.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejsza decyzja ustala wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia wkładem finansowym Wspólnoty w 2006 r. dla każdego państwa członkowskiego oraz wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na gromadzenie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa.

Artykuł  2

Zgodnie z załącznikiem I, wydatki poniesione na gromadzenie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa mogą zostać objęte wkładem finansowym Wspólnoty, którego wysokość nie przekracza 50 % kwalifikujących się wydatków na program minimalny przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1543/2000.

Artykuł  3

Zgodnie z załącznikiem II, wydatki poniesione na gromadzenie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa mogą zostać objęte wkładem finansowym Wspólnoty, którego wysokość nie przekracza 35 % kwalifikujących się wydatków na program rozszerzony przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1543/2000.

Artykuł  4
1.
Wspólnota wypłaci pierwszą ratę w wysokości 50 % wkładu finansowego Wspólnoty określonego w załącznikach I i II.
2.
Druga rata zostanie przekazana w roku 2007, po przekazaniu i przyjęciu sprawozdania finansowego i technicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji 2000/439/WE.
Artykuł  5
1.
Kursem wymiany euro, stosowanym do obliczania kwot kwalifikowanych na mocy niniejszej decyzji, jest kurs wymiany obowiązujący w maju 2005 r.
2.
Deklaracje wydatków oraz wnioski o zaliczki w walucie krajowej otrzymane od państw członkowskich, które nie są uczestnikami trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, zostaną przeliczone na euro po kursie obowiązującym w miesiącu, w którym Komisja otrzymała te deklaracje i wnioski.
Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 42. Decyzja zmieniona decyzją 2005/703/WE (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 26).

(2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 1.

(3) Dz.U. L nr 222 z 17.8.2001, str. 53. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1581/2004 (Dz.U. L 289 z 10.9.2004, str. 6).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Program minimalny

Państwo członkowskieWydatki kwalifikowane (EUR)Maksymalny wkład Wspólnoty (EUR)
BELGIA 1.014.257 507.129
DANIA 4.299.000 2.149.500
NIEMCY 2.444.531 1.222.265
ESTONIA 475.988 237.994
GRECJA 1.620.845 810.423
HISZPANIA 6.510.667 3.255.334
FRANCJA 6.613.877 3.306.939
IRLANDIA 4.524.442 2.262.221
WŁOCHY 3.954.825 1.977.413
CYPR 589.866 294.933
ŁOTWA 317.073 158.536
LITWA 122.691 61.346
MALTA 551.845 275.923
NIDERLANDY 3.026.346 1.513.173
POLSKA 571.660 285.830
PORTUGALIA 2.550.422 1.275.211
SŁOWENIA 373.060 186.530
FINLANDIA 1.247.350 623.675
SZWECJA 2.709.795 1.354.898
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 6.222.481 3.111.241
Ogółem49.741.02124.870.511

ZAŁĄCZNIK  II

Program rozszerzony

Państwo członkowskieWydatki kwalifikowane (EUR)Maksymalny wkład Wspólnoty (EUR)
BELGIA
DANIA
NIEMCY 544.246 190.486
ESTONIA 26.208 9.173
GRECJA 215.350 75.373
HISZPANIA1.842.106 644.737
FRANCJA 339.500 118.825
IRLANDIA 371.426 129.999
WŁOCHY 560.554 196.194
CYPR
ŁOTWA 5.364 1.878
LITWA
MALTA
NIDERLANDY 435.762 152.517
POLSKA 1.316 461
PORTUGALIA 443.832 155.241
SŁOWENIA
FINLANDIA 257.434 90.102
SZWECJA 81.518 28.531
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO2.134.804 747.181
Ogółem7.259.4202.540.798

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.