Decyzja 2006/18 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.147.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2006 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 18/2006
z dnia 10 marca 2006 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2005 z dnia 21 października 2005 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2005 z dnia 31 maja 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe(3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego(4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe(5),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia po pkt 1zzj (rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2005) wprowadza się następujące punkty:

"1zzk. 32005 R 0833: rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2005 z dnia 31 maja 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe (Dz.U. L 138 z 1.6.2005, str. 5).

1zzl. 32005 R 0943: rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (Dz.U. L 159 z 22.6.2005, str. 6).

1zzm. 32005 R 1200: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego (Dz.U. L 195 z 27.7.2005, str. 6).

1zzn. 32005 R 1206: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (Dz.U. L 197 z 28.7.2005, str. 12).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 833/2005, (WE) nr 943/2005, (WE) nr 1200/2005 i (WE) nr 1206/2005 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 marca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2006 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
R. WRIGHT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 14 z 19.1.2006, str. 16.

(2) Dz.U. L 138 z 1.6.2005, str. 5.

(3) Dz.U. L 159 z 22.6.2005, str. 6.

(4) Dz.U. L 195 z 27.7.2005, str. 6.

(5) Dz.U. L 197 z 28.7.2005, str. 12.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.