Decyzja 2005/669/WE w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.252.8

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2005 r.

DECYZJA RADY
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

(2005/669/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 września 2005 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów(1), Wspólnota i Federalna Islamska Republika Komorów przeprowadziły negocjacje w celu ustalenia zmian lub uzupełnień, które należy wprowadzić w umowie na koniec okresu stosowania protokołu załączonego do tej umowy.

(2) W wyniku negocjacji dnia 24 listopada 2004 r. został parafowany nowy protokół.

(3) Protokół ten zapewnia rybakom Wspólnoty wielkości dopuszczalnych połowów na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji Federalnej Islamskiej Republiki Komorów w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

(4) W celu zapewnienia kontynuacji działalności połowowej statkom Wspólnoty niezbędne jest, by nowy protokół wszedł w życie w jak najszybszym terminie; w tym celu obie strony parafowały porozumienie w formie wymiany listów, przewidujące tymczasowe stosowanie parafowanego protokołu, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

(5) Należy zatwierdzić porozumienie w formie wymiany listów z zastrzeżeniem zawarcia protokołu przez Radę.

(6) Istotne jest określenie klucza, według którego ma nastąpić podział wielkości dopuszczalnych połowów między Państwami Członkowskimi na podstawie tradycyjnego podziału wielkości dopuszczalnych połowów w ramach umowy połowowej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów zostało zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Teksty porozumienia w formie wymiany listów są załączone do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Wielkości dopuszczalnych połowów określone w protokole są rozdzielane między Państwa Członkowskie według następującego klucza:

a) sejnery do połowu tuńczyka:

Hiszpania: 21 statków

Francja: 18 statków

Włochy: 1 statek;

b) taklowce powierzchniowe:

Hiszpania: 12 statków

Portugalia: 5 statków.

Jeżeli wnioski o licencję połowową tych Państw Członkowskich nie wyczerpują wielkości dopuszczalnych połowów określonych w protokole, Komisja może rozważyć wnioski o licencję połowową każdego innego Państwa Członkowskiego.

Artykuł  3

Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów w ramach niniejszego protokołu, zobowiązane są do powiadomienia Komisji o wszystkich ilościach złowionych w strefie połowów Komorów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001(2).

Artykuł  4

Przewodniczący Rady jest upoważniony do desygnowania osób mających zdolność prawną do podpisania umowy, której skutki będzie ponosić Wspólnota.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2005 r.

W imieniu Rady
M. BECKETT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 137 z 2.6.1988, str. 19.

(2) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.