Decyzja 2005/662/WE zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.245.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 16 września 2005 r.
zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3455)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/662/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 września 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji(1), w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Węgrom przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich wymienionych w Załączniku do decyzji Komisji 2004/459/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. przyjmującej środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech(2).

(2) Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Węgier niektóre zakłady zakończyły proces modernizacji i są aktualnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność.

(3) Określona liczba zakładów dokonała znacznych postępów w osiągnięciu zgodności z wymaganiami strukturalnymi ustanowionymi prawem wspólnotowym. Jednakże zakłady te nie są w stanie zakończyć procesu modernizacji w określonym terminie ze względu na wyjątkowe ograniczenia techniczne. Jest zatem uzasadnione przydzielenie im dodatkowego czasu na zakończenie procesu modernizacji.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić Załącznik do decyzji 2004/459/WE. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2004/459/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 września 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(2) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 68, sprostowanie w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 55.

ZAŁĄCZNIK

Zakłady mleczarskie w okresie przejściowym

Weterynaryjny numer identyfikacyjnyNazwa i adres zakładu:Sektor: mleko Działalność zakładu Mleko i produkty na bazie mlekaData dostosowania
1.02502Cosinus Gamma Kft. Sajtüzem, Kunszentmiklós, Bács×31.12.2005
2.13513Drávatej Kft., Barcs, Somogy×31.12.2005
3.16518Dámtej Kft., Tamási, Tolna×31.12.2005
4.18520Gici sajt Kft., Gic, Veszprém×31.12.2005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.