Decyzja 2005/591/WE zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.200.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 lipca 2005 r.
zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2813)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/591/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 lipca 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej(1), w szczególności jego załącznik XII, rozdział 6, sekcja B, podsekcja I, pkt 1, lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3), 2004/474/WE (4) i 2005/271/WE (5).

(3) Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz w Polsce, kolejne cztery zakłady w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i spełniają wszystkie wymogi prawa wspólnotowego.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(5) Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(2) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 53. Sprostowanie Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 39.

(3) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 56. Sprostowanie Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 31.

(4) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 73. Sprostowanie Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 44.

(5) Dz.U. L 86 z 5.4.2005, str. 13.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

ZAKŁADY MIĘSNE

Wykaz pierwotny

NrNr weterynaryjnyNazwa zakładu
10314250301Radomskie Zakłady Drobiarskie "Imperson" Sp. z o.o.

MIĘSO BIAŁE

Wykaz pierwotny

NrNr weterynaryjnyNazwa zakładu
3018030501"Animex-Południe" Sp. z o.o.

SEKTOR RYBNY

Wykaz pierwotny

NrNr weterynaryjnyNazwa zakładu
1322111807"Laguna" s.j.

SEKTOR MLECZARSKI

Wykaz uzupełniający

NrNr weterynaryjnyNazwa zakładu
1114031601Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.