Decyzja 2005/58 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.239.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 58/2005
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2004/19/WE z dnia 1 marca 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi(3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt 54zzb (dyrektywa Komisji 2002/72/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32004 L 0019: dyrektywa Komisji 2004/19/WE z dnia 1 marca 2004 r. (Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 8).".

2. Po pkt 54zzo (rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004) wprowadza się punkt w brzmieniu:

"54zzp. 32003 R 2065: rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz.U. L 309 z 26.11.2003, str. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

W art. 14 ust. 3 dodaje się, co następuje:

'Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia, rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ma również zastosowanie do wszelkich dokumentów Urzędu dotyczących także Państw EFTA.'".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 i dyrektywy 2004/19/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2005 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Richard WRIGHT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 198 z 28.7.2005, str. 45.

(2) Dz.U. L 309 z 26.11.2003, str. 1.

(3) Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 8.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.