Decyzja 2005/543/WE w sprawie absolutorium dla Dyrektora Wykonawczego Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.196.93

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2005 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
w sprawie absolutorium dla Dyrektora Wykonawczego Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003

(2005/543/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 27 lipca 2005 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rozliczeń Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. (6860/2005 - C6-0070/2005),

– uwzględniając Traktat WE, w szczególności jego art. 276,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185, oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2309/93 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych(3), w szczególności jego art. 57a,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 70 i 71 oraz załącznik V do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0074/2005),

1. udziela absolutorium Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003;

2. zapisuje swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania decyzji i dołączonej rezolucji Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, a także do opublikowania ich treści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Josep BORRELL FONTELLESJulian PRIESTLEY
PrzewodniczącySekretarz Generalny

______

(1) Dz.U. C 324 z 30.12.2004, str. 30.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 19.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.