Decyzja 2005/54 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.239.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 54/2005
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/691/WE z dnia 7 października 2004 r. zmieniającą decyzję 2002/840/WE przyjmującą wykaz zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności(3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W Rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt 54 (dyrektywa Rady 90/642/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32004 L 0095: dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. (Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 42).".

2. W pkt 54zze (decyzja Komisji 2002/840/WE) dodaje się, co następuje:

", zmieniona:

- 32004 D 0691: decyzją Komisji nr 2004/691/WE z dnia 7 października 2004 r. (Dz.U. L 314 z 13.10.2004, str. 14).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2004/95/WE i decyzji 2004/691/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2005 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Richard WRIGHT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 198 z 28.7.2005, str. 45.

(2) Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 42.

(3) Dz.U. L 314 z 13.10.2004, str. 14.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.