Decyzja 2005/524/WE w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.192.78

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2005 r.

DECYZJA RADY
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

(2005/524/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 2005 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 13, 71, 80, 95, 127, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 166, 175, 280 i 308, w powiązaniu z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie, ust. 3, akapit drugi i ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada Europejska zatwierdziła w Salonikach, w czerwcu 2003 r. "Agendę z Salonik dla Bałkanów Zachodnich - w kierunku integracji europejskiej", która przewiduje, iż programy wspólnotowe zostaną otwarte dla krajów Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z zasadami przyjętymi odnośnie do udziału krajów kandydujących.

(2) Komisja zaleciła w swoim komunikacie pt.: "Przygotowanie udziału państw Bałkanów Zachodnich w programach i agencjach wspólnotowych" zawarcie umów ramowych z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz Serbią i Czarnogórą, ustanawiających ogólne zasady udziału każdego z tych państw w programach wspólnotowych.

(3) Zgodnie z dyrektywami negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę 29 kwietnia 2004 r., Komisja wynegocjowała z Republiką Albanii, w imieniu Wspólnoty, Umowę ramową, ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych.

(4) Umowa ta została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 22 listopada 2004 r. w Brukseli, z zastrzeżeniem ewentualnego zawarcia Umowy w późniejszym terminie.

(5) W przypadku niektórych programów zawartych w Umowie, Traktat nie przewiduje innych uprawnień niż te wymienione w art. 308.

(6) Szczegółowe zasady i warunki dotyczące udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych, w szczególności w kwestii wpłacanych składek finansowych, powinny zostać określone przez Komisję w imieniu Wspólnoty. W tym celu, Komisja powinna być wspierana przez specjalny komitet powołany przez Radę.

(7) Republika Albanii może starać się o wsparcie finansowe na udział w programach wspólnotowych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii(2) lub na mocy jakiegokolwiek innego podobnego rozporządzenia, przewidującego zewnętrzną pomoc wspólnotową dla Republiki Albanii, które może zostać przyjęte w późniejszym terminie.

(8) Stosowanie Umowy podlega okresowej kontroli.

(9) Należy zatwierdzić niniejszą Umowę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym w imieniu Wspólnoty zatwierdza się Umowę ramową między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającą ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji(3).

Artykuł  2
1.
Komisja jest upoważniona w imieniu Wspólnoty do określania szczegółowych zasad i warunków stosowanych odnośnie do udziału Republiki Albanii w danym programie, zwłaszcza w kwestii wpłacania składek finansowych. W tym celu, Komisja jest wspierana przez specjalny komitet powołany przez Radę.
2.
Jeżeli Republika Albanii złoży wniosek o pomoc zewnętrzną, stosowane są procedury określone w rozporządzeniu (WE) nr 2666/2000 oraz w jakimkolwiek innym podobnym rozporządzeniu, przewidującym zewnętrzną pomoc wspólnotową dla Republiki Albanii, które może zostać przyjęte w późniejszym terminie.
Artykuł  3

Najpóźniej trzy lata po wejściu w życie niniejszej Umowy, a następnie co trzy lata, Komisja dokona przeglądu realizacji Umowy i sporządzi dla Rady sprawozdanie na ten temat. Jeżeli to konieczne do sprawozdania mogą zostać dołączone odpowiednie propozycje.

Artykuł  4

Przewodniczący Rady przystępuje, w imieniu Wspólnoty, do notyfikacji przewidzianych w art. 10 Umowy.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady
L. FRIEDEN
Przewodniczący

______

(1) Zgodna wydana dnia 10 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2415/2001 (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 3).

(3) Patrz: str. 2 niniejszego Dziennika Urzędowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.