Decyzja 2005/522/WE zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.192.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2004 r.

DECYZJA NR 4/2004 WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK
z dnia 18 maja 2005 r.
zmieniająca decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady

(2005/522/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 2005 r.)

WSPÓLNA RADA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 8 grudnia 1997 r.(1), w szczególności jej art. 6 w związku z jej art. 47,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 maja 2004 r. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską ma również zastosowanie na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwanych dalej "nowymi Państwami Członkowskimi") w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej.

(2) W tych okolicznościach niezbędna jest zmiana, z mocą od dnia 1 maja 2004 r., załącznika I do decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady, w celu uwzględnienia organów odpowiedzialnych za usługi finansowe w nowych Państwach Członkowskich i środków niezgodnych z art. 12-16 decyzji nr 2/2001, które zostaną przez nie utrzymywane do momentu wdrożenia przepisów jej art. 17 ust. 3. Zmiana ta umożliwia również uaktualnienie wykazu organów odpowiedzialnych za usługi finansowe,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Załącznik I, część A, do decyzji nr 2/2001 zastępuje się treścią załącznika I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Załącznik II, części A i B, do decyzji nr 2/2001 zastępuje się treścią załącznika II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, lecz ma zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2005 r.

W imieniu Wspólnej Rady
L. E. DERBEZ
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str. 45.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK I

grafika

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK II

ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA USŁUGI FINANSOWE

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.