Decyzja 2005/506/WE zmieniająca decyzję 99/120/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Albanii do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz osłonek zwierzęcych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.184.68

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 lipca 2005 r.
zmieniająca decyzję 99/120/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Albanii do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz osłonek zwierzęcych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2657)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/506/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 15 lipca 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży(1), w szczególności jej art. 2 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 1999/120/WE z dnia 27 stycznia 1999 r. ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz osłonek zwierzęcych(2) ustala tymczasowe wykazy zakładów z państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz osłonek zwierzęcych.

(2) Albania przedstawiła nazwę zakładu produkującego osłonki zwierzęce, w odniesieniu do którego odpowiedzialne władze zaświadczają, że zakład ten stosuje się do przepisów wspólnotowych.

(3) Należy zatem ująć ten zakład w wykazie ustalonym w decyzji 1999/120/WE.

(4) Zważywszy, że w tym zakładzie nie przeprowadzono jeszcze kontroli na miejscu, przywóz z omawianego zakładu nie będzie kwalifikował się do zmniejszonej kontroli bezpośredniej zgodnie z dyrektywą Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(3).

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 1999/120/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W Załączniku do decyzji 1999/120/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 22 lipca 2005 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (Sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 36 z 10.2.1999, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (Sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1).

ZAŁĄCZNIK

W Załączniku dodaje się tekst w brzmieniu:

"País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/ Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

12345
1.7.2005Ital CasingKorcëKorcë1

1. Z wyłączeniem jelit, od dwunastnicy do odbytnicy, pochodzących od bydła w każdym wieku lub ich produktów, przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001. Wyłączenia tego nie stosuje się do produktów pochodzących ze zwierząt urodzonych, dalej hodowanych i poddanych ubojowi w Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, Kostaryce, Nowej Zelandii, Nikaragui, Panamie, Paragwaju i Urugwaju."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.