Decyzja 2005/485/WE zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.181.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 czerwca 2005 r.
zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1835)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/485/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 lipca 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego, w szczególności jej art. 20 ust. 3(1),

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG(2), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(3), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji(4) powinna zostać uaktualniona w celu uwzględnienia w szczególności zmian jakie nastąpiły w niektórych Państwach Członkowskich w zakresie punktów kontroli oraz kontroli przeprowadzonych zgodnie z tą decyzją.

(2) Wykaz punktów kontroli granicznej ustanowiony w decyzji 2001/881/WE ("wykaz") zawiera jednostkowy numer TRACES w odniesieniu do każdego punktu kontroli granicznej. TRACES to skomputeryzowany system wprowadzony decyzją Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającą decyzję 92/486/EWG(5). Zastępuje on wcześniejszy system ANIMO oparty na sieci wprowadzonej decyzją Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo)(6) i dotyczącego identyfikacji przepływu zwierząt i niektórych produktów w przywozie i handlu wewnątrzwspólnotowym.

(3) Po zadawalających wynikach kontroli zgodnie z decyzją 2001/881/WE wykaz należy uzupełnić o dodatkowe punkty kontroli granicznej w Sines w Portugalii, Bratysławie w Słowacji, Vallecie w Malcie oraz Manston w Zjednoczonym Królestwie.

(4) W związku z informacjami przekazanymi przez Szwecję i Zjednoczone Królestwo punkty kontroli granicznej w Norrköping i Varberg w Szwecji oraz w Portsmouth w Zjednoczonym Królestwie należy usunąć z wykazu.

(5) Ponadto należy uaktualnić wykaz w celu uwzględnienia ostatnich zmian dotyczących punktów kontroli granicznej, które już zostały zatwierdzone zgodnie z decyzją 2001/881/EC i dotyczących kategoryzacji zwierząt lub produktów, których kontrolowanie jest dozwolone w tych punktach oraz organizacji centrów kontroli działających w ramach tych punktów.

(6) Wykaz jednostek zawarty w decyzji Komisji 2002/459/WE z dnia 4 czerwca 2002 r. wymieniającej jednostki systemu komputerowego animo i uchylającej decyzję 2000/287/WE(7) zawiera jednostkowy numer TRACES w odniesieniu do każdego punktu kontroli granicznej we Wspólnocie. Dla zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego wykaz ten należy odpowiednio uaktualnić w celu uwzględnienia wszelkich istotnych zmian oraz w celu zachowania identycznego wykazu jak ten ustanowiony w decyzji 2001/881/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/459/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2001/881/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W Załączniku do decyzji 2002/459/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji
ODPIS UWIERZY TELNIONY
W imieniu Sekretarza Generalnego,
Patricia BUGNOT
Dyrektor Kancelarii

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(4) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/102/WE (Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 30).

(5) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63. Decyzja zmieniona decyzją 2005/123/WE (Dz.U. L 39 z 11.2.2005, str. 53).

(6) Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

(7) Dz.U. L 159 z 17.6.2002, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/102/WE.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL - LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER - VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN - KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLIPUNKTIDE NIMEKIRI - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣLIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS - LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS - LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS - ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI - APSTIPRINÂTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS - SUTARTŲ PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ SĄRAŠAS - A MEGÁLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENÖRZŐ PONTOK - LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA - LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS - WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ - LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS - ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC - SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK - LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA - FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1 = Název - Navn - Name - Nimi - Ονομασία - Name - Nombre - Nom - Nome - Vārds - Pavadinimas - Név - Isem - Naam - Nazwa - Nome - Názov - Ime - Nimi - Namn

2 = TRACES kód - Traces-kode - Traces-Code - TRACES-kood - Κωδικός Traces - Traces Code - Código Traces - Code Traces - Codice Traces - Traces kods - TRACES kodas - Traces-kód - Kodiċi-Traces - Traces-code - Kod Traces - Código Traces - Kód Traces - Traces-koda - Traces-koodi - Traces-Kod

3 = Typ - Type - Art - Tüüp - Φύση - Type - Tipo - Tipo - Type - Tips - Tipas - Típus - Tip - Type - Rodzaj punktu - Tipo - Typ - Tip - Tyyppi - Typ

A = Letiště - Lufthavn - Flughafen - Lennujaam - Αεροδρόμιο - Airport - Aeropuerto - Aéroport - Aeroporto - Lidosta - Oro uostas - Repülőtér - Ajruport - Luchthaven - Na lotnisku - Aeroporto - Letisko - Letališče - Lentokenttä - Flygplats

F = Železnice - Jernbane - Schiene - Raudtee - Σιδηρόδρομος - Rail - Ferrocarril - Rail - Ferrovia - Dzelzceļš - Geležinkelis - Vasút - Ferrovija - Spoorweg - Na przejściu kolejowym - Caminho-de-ferro - Železnica - Železnica - Rautatie - Järnväg

P = Přístav - Havn - Hafen - Sadam - Λιμένας - Port - Puerto - Port - Porto - Osta - Uostas - Kikötő - Port - Zeehaven - Na przejściu morskim - Porto - Prístav - Pristanišče - Satama - Hamn

R = Silnice - Landevej - Straße - Maantee - Οδός - Road - Carretera - Route - Strada - Ceļš - Kelias - Közút - Triq - Weg - Na przejściu drogowym - Estrada - Cesta - C esta - Maantie - Väg

4 = Kontrolní středisko - Inspektionscenter - Kontrollzentrum - Kontrollikeskus - κέντρo ελέγχου - Inspection centre - Centro de inspección - Centre d'inspection - Centro d'ispezione - Pārbaudes centrs - Kontrolės centras - Ellenőrző központ - Ċentru ta' spezzjoni - Inspectiecentrum - Ośrodek kontroli - Centro de inspecção - Inšpekčné stredisko - Kontrolno središče - Tarkastuskeskus - Kontrollcentrum

5 = Produkty - Produkter - Erzeugnisse - Tooted - Προϊόντα - Products - Productos - Produits - Prodotti - Produkti - Produktai - Termékek - Prodotti - Producten - Produkty - Produtos - Produkty - Proizvodi - Tuotteet - Produkter - Produktai - Termékek - Prodotti - Producten - Produkty - Produtos - Produkty - Proizvodi - Tuotteet - Produkter

HC = Všechny výrobky pro lidskou spotřebu - Alle produkter til konsum - Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse - Kõik inimtarbitavad tooted - Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση - All products for human consumption - Todos los productos destinados al consumo humano - Tous produits de consommation humaine - Prodotti per il consumo umano - Visi patēriņa produkti - Visi žmonių maistui tinkami vartoti produktai - Az emberi fogyasztásra szánt összes termék - Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem - Producten voor menselijke consumptie - Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi - Todos os produtos para consumo humano - Všetky produkty na ľudskú spotrebu - Vsi proizvodi za prehrano ljudi - Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet - Produkter avsedda för konsumtion

NHC = Ostatní výrobky - Andre produkter - Andere Erzeugnisse - Teised tooted - Λοιπά προϊόντα - Other products - Otros productos - Autres produits - Altri prodotti - Citi produkti - Kiti produktai - Egyéb termékek - Prodotti Oħra - Andere producten - Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi - Outros produtos - Ostatné produkty - Drugi proizvodi - Muut tuotteet - Andra produkter

NT = Žádné teplotní požadavky - Ingen temperaturkrav - Ohne Temperaturanforderungen - Ilma temperatuuri nõueteta - Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία - No temperature requirements - Sin requisitos de temperatura - Sans conditions de température - che non richiedono temperature specifiche - Nav prasību attiecībā uz temperatūru - Nėra temperatūros reikalavimų - Nincsenek hőmérsékleti követelmények - ebda ħtiġijiet ta' temperatura - Geen temperaturen vereist - Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze - Sem exigências quanto à temperatura - Žiadne požiadavky na teplotu - Nobenih temperaturnih zahtev - Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia - Inga krav på temperatur

T = Zmražené/chlazené výrobky - Frosne/kølede produkter - Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse - Külmutatud/jahutatud tooted - Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη - Frozen/chilled products - Productos congelados/refrigerados - Produits congelés/réfrigérés - Prodotti congelati/refrigerati - Sasaldēti/atdzesēti produkti - Užšaldyti/atšaldyti produktai - Fagyasztott/hűtött termékek - Prodotti ffriżati/mkessħin - Bevroren/gekoelde producten - Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze - Produtos congelados/refrigerados - Mrazené/chladené produkty - Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi - Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet - Frysta/kylda produkter

T(FR) = Zmražené výrobky - Frosne produkter - Gefrorene Erzeugnisse - Külmutatud tooted - Προϊόντα κατεψυγμένα - Frozen products - Productos congelados - Produits congelés - Prodotti congelati - Sasaldēti produkti - Užšaldyti produktai - Fagyasztott termékek - Prodotti ffriżati - Bevroren producten - Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia - Produtos congelados - Mrazené produkty - Zamrznjeni proizvodi - Pakastetut tuotteet - Frysta produkter

T(CH) = Chlazené výrobky - Kølede produkter - Gekühlte Erzeugnisse - Jahutatud tooted - Διατηρημένα με απλή ψύξη - Chilled products - Productos refrigerados - Produits réfrigérés - Prodotti refrigerati - Atdzesēti produkti - Atšaldyti produktai - Hűtött termékek - Prodotti mkessħin - Gekoelde producten - Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia - Produtos refrigerados - Chladené produkty - Ohlajeni proizvodi - Jäähdytetyt tuotteet - Kylda produkter

6 = Živá zvířata - Levende dyr - Lebende Tiere - Elusloomad - Ζωντανά ζώα - Live animals - Animales vivos - Animaux vivants - Animali vivi - Dzīvi dzīvnieki - Gyvi gyvūnai - Élő állatok - Annimali ħajjin - Levende dieren - Zwierzęta - Animais vivos - Živé zvieratá - Žive živali - Elävät eläimet - Levande djur

U = Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci - Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen - Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde - Kabja- ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused - Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα - Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds - Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes - Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages - Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici - Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži - Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai - Patások: marha, sertések, juh, kecskék, vad és házi páratlanujjú patások - Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen - Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi - Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens - Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate - Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky - Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E = Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS - Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/ 426/EØF - Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt - Nõukogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased - Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου - Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC - Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo - Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil - Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/ 426/CEE del Consiglio - Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK - Registruoti kanopiniai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB - A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék - Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE - Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad - Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG - Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho - Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS - Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS - Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY - Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O = Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) - Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) - Andere Tiere (einschließlich Zootiere) - Teised loomad (k.a loomaaia loomad) - Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) - Other animals (including zoo animals) - Otros animales (incluidos los de zoológico) - Autres animaux (y compris animaux de zoos) - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) - Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus) - Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) - Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) - Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) - Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) - Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) - Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) - Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) - Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt) - Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) - Andra djur (även djur från djurparker)

5-6 = Zvláštní poznámky - Særlige bemærkninger - Spezielle Bemerkungen - Erimärkused - Ειδικές παρατηρήσεις - Special remarks - Menciones especiales - Mentions spéciales - Note particolari - Īpašas atzīmes - Specialios pastabos - Különleges észrevételek - Rimarki speċjali - Bijzondere opmerkingen - Szczególne uwagi - Menções especiais - Osobitné poznámky - Posebne opombe - Erityismainintoja - Anmärkningar

* Pozdrženo na základě článku 6 směrnice Rady 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 - Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i Rådets direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 - Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt - Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni nagu märgitud 1., 4., 5. ja 6. veerus - Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ ΕΚ του Συμβουλίου μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6. - Suspended on the basis of Article 6 of Council Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 - Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) - Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE du Conseil, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 - Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE del Consiglio fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 - Apturēts, pamatojoties uz Padomes Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts kolonnās 1, 4, 5 un 6 - Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip murodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse - További értesítésig a 97/78/EK tanácsi irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, amint az 1., 4., 5. és 6. oszlopban jelezve van - Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 - Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 - Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 - Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 - Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 - Do nadaljnjega odloženo na podlagi člena 6 Direktive Sveta 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 - Ei sovelleta neuvoston direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään - Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i rådets direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1) = Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES - Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk.3, i Rådets direktiv 97/78/EF - Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde - Kontroll vastavalt komisjoni otsuse 93/352/EMÜ nõuetele, mis teostataks nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõike 3 rakendamisel - Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου. - Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC - De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo - Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil - Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo3 della direttiva 97/78/CE del Consiglio - Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot PadomesDirektīvas 97/78/EK 19.panta 3. punktu - Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą. - A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva - Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal- Kunsill 97/78/KE - Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG van de Raad - Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE - Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.°3 do artigo 19.° da Directiva 97/78/CE do Conselho - Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES - Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES - Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti - Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2) = Pouze balené výrobky - Kun emballerede produkter - Nur umhüllte Erzeugnisse - Ainult pakitud tooted - Συσκευασμένα προϊόντα μόνο. - Packed products only - Únicamente productos embalados - Produits emballés uniquement - Prodotti imballati unicamente - Tikai fasēti produkti - Tiktai supakuoti produktai - Csak becsomagolt áruk - Prodotti ppakkjati biss - Uitsluitend verpakte producten - Tylko produkty pakowane - Apenas produtos embalados - Len balené produkty - Samo pakirani proizvodi - Ainoastaan pakatut tuotteet - Endast förpackade produkter

(3) = Pouze rybářské výrobky - Kun fiskeprodukter - Ausschließlich Fischereierzeugnisse - Ainult kalatooted - Αλιεύματα μόνο. - Fishery products only - Únicamente productos pesqueros - Produits de la pêche uniquement - Prodotti della pesca unicamente - Tikai zivju produkti - Tiktai žuvininkystės produktai - Csak halászati termékek - Prodotti tas-sajd biss - Uitsluitend visserijproducten - Tylko produkty rybne - Apenas produtos da pesca - Len produkty rybolovu - Samo ribiški proizvodi - Ainoastaan kalastustuotteet - Endast fiskeriprodukter

(4) = Pouze živočišné bílkoviny - Kun animalske proteiner - Nur tierisches Eiweiß - Ainult loomsed valgud - Ζωικές πρωτεΐνες μόνο. - Animal proteins only - Únicamente proteínas animales - Uniquement protéines animales - Unicamente proteine animali - Tikai dzīvnieku proteīns - Tiktai gyvuliniai baltymai - Csak állati fehérjék - Proteini ta' l-annimali biss - Uitsluitend dierlijke eiwitten - Tylko białko zwierzęce - Apenas proteínas animais - Len živočíšne bielkoviny - Samo živalske beljakovine - Ainoastaan eläinproteiinit - Endast djurprotein

(5) = Pouze surové kůže s vlnou - Kun uld, skind og huder - Nur Wolle, Häute und Felle - Ainult villad, karusnahad ja loomanahad - Έριο και δέρματα μόνο. - Wool hides and skins only - Únicamente lana, cueros y pieles - Laine et peaux uniquement - Lana e pelli unicamente - Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas - Tiktai vilnos, kailiai ir odos - Csak irhák és bőrök - Ġlud tas-suf biss - Uitsluitend wol, huiden en vellen - Tylko skóry futerkowe i inne - Apenas lãs e peles - Len vlnené prikrývky a kože - Samo kožuh in koža - Ainoastaan villa, vuodat ja nahat - Endast ull, hudar och skinn

(6) = Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky - Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier - Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle - Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid - Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια. - Only liquid fats, oils, and fish oils - Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado - Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement - Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce - Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa - Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai - Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok - Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss - Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie - Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne - Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe - Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje - Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja - Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt - Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7) = Islandští poníci (pouze od dubna do října) - Islandske ponyer (kun fra april til oktober) - Islandponys (nur von April bis Oktober) - Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) - Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο). - Icelandic ponies (from April to October only) - Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) - Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) - Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre) - Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) - Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) - Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) - Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) - IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) - Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) - Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) - Islandské poníky (len od apríla do októbra) - Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) - Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) - Islandshästar (endast från april till oktober)

(8) = Pouze koňovití - Kun enhovede dyr - Nur Einhufer - Ainult hobuslased - Μόνο ιπποειδή. - Equidaes only - Equinos únicamente - Équidés uniquement - Unicamente equidi - Tikai Equidae - Tiktai kanopiniai - Csak lófélék - Ekwidi biss - Uitsluitend paardachtigen - Tylko koniowate - Apenas equídeos - Len zvieratá koňovité - Samo equidae - Ainoastaan hevoset - Endast hästdjur

(9) = Pouze tropické ryby - Kun tropiske fisk - Nur tropische Fische - Ainult troopilised kalad - Τροπικά ψάρια μόνο. - Tropical fish only - Únicamente peces tropicales - Poissons tropicaux uniquement - Unicamente pesci tropicali - Tikai tropu zivis - Tiktai tropinės žuvys - Csak trópusi halak - Ħut tropikali biss - Uitsluitend tropische vissen - Tylko ryby tropikalne - Apenas peixes tropicais - Len tropické ryby - Samo tropske ribe - Ainoastaan trooppiset kalat - Endast tropiska fiskar

(10) = Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby, plazi a jiní ptáci kromě ptáků nadřádu běžci - Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle - Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel - Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, elus kalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased - Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή. - Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites - Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas - Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites - Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti - Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, reptiļi un putni, izņemot ratites - Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai ir kiti paukščiai, išskyrus ratitae genties paukščius - Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak, hüllők és egyéb nem ritka madarak - qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, rettili u għasafar li mhumiex ratiti, biss - Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) - Tylko koty, psy, gryzonie, zające i króliki, żywe ryby, gady i ptaki inne niż bezgrzebieniowe - Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites - Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby, plazy a iné vtáky a bežce - Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči - Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut - Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

(11) = Pouze krmiva ve velkém - Kun foderstoffer i løs afladning - Nur Futtermittel als Schüttgut - Ainult pakendamata loomatoit - Ζωοτροφές χύμα μόνο. - Only feedstuffs in bulk - Únicamente alimentos a granel para animales - Aliments pour animaux en vrac uniquement - Alimenti per animali in massa unicamente - Tikai beramā lopbarība - Tiktai neįpakuoti pašarai - Csak ömlesztett takarmányok - Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss - Uitsluitend onverpakte diervoeders - Tylko żywność luzem - Apenas alimentos para animais a granel - Len voľne uložené krmivá - Samo krma v razsutem stanju - Ainoastaan pakkaamaton rehu - Endast foder i lösvikt

(12) = Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. - Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. - Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. - Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuseliste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. - Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο. - For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. - En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. - Pour "U", dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo, et, pour "O", uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. - Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. - (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. - (U) neporakanopinių atveju, tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) - tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. - Az (U) esetében páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb, állatkertbe szállított állatok. - Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss. - Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren. - Przy (U) w przypadku koniowatych, tylko przeznaczone do zoo; a przy (O), tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. - Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. - Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. - Za (U), v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O) samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt. - Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. - För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker.

(13) = Nagylak v Maďarsku: Toto je stanoviště hraniční kontroly (pro výrobky) a hraniční přechod (pro živá zvířata) na maďarskorumunské hranici, které podléhá přechodným opatřením pro výrobky i pro živá zvířata vyjednaných a stanovených ve Smlouvě o přistoupení. Viz rozhodnutí Komise 2003/630/ES (Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 55) a 2004/253/ES (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 47). - Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s.55) og 2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004, s. 47). - Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission - ABl. L 218 vom 30.8.2003, S. 55 + 2004/25./EG - ABL L 79, 17.3.2004. - Nagylak HU: See on Ungari-Rumeenia piiri piirikontrolli punkt (toodete) ja ületuskoht (elusloomade) jaoks, mis allub läbiräägitud ja ühinemislepinguga kehtestatud üleminekumeetmetele nii toodetele kui elusloomadele. Vt komisjoni otsuseid 2003/630/EÜ (ELT L 218, 30.8.2003, lk 55) ja 2004/253/EÜ (ELT L 79, 17.3.2004, lk 47). - Nagylak HU: πρόκειται για μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα ουγγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα όσο και για τα ζώντα ζώα. Βλέπε αποφάσεις της Επιτροπής 2003/630/ΕΚ (ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 5) και 2004/253/EK (EE L 79 της 17.3.2004). - Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the Hungarian Romanian Border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both products and live animals. See Commission Decisions 2003/630/EC (OJ L 218, 30.8.2003, p. 55) and 2004/253/EC (OJ L 79, 17.3.2004, p. 47). - Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales vivos) de la frontera húngaro-rumana, sujeta a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véanse las Decisiones De la Comisión 2003/630/CE (DO L 218 de 30.8.2003, p. 55) y 2004/253/CE (DO L 79 de 17.3.2004, p. 47). - Nagylak HU: il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir décisions de la Commission 2003/630/CE (JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) et 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004, p. 47). - Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisioni 2003/630/CE della Commissione (GU L 218 del 30.8.2003, p. 55) e 2004/253/CE (GU L 79 del 17.3.2004). - Nagilaka, Ungārija (Nagylak, HU): šis ir robežas pārbaudes punkts (produktiem) un robežas šķērsošanas punkts (dzīviem dzīvniekiem) uz Ungārijas - Rumānijas robežas, kas ir pakļauta pārejas perioda kontrolei, kā ir apspriests un formulēts Pievienošanās līgumā atiecībā gan uz produktiem, gan dzīviem dzīvniekiem. Skatīt Komisijas Lēmumus 2003/630/EK (OV L 218, 30.8.2003., 55. lpp. ) un 2004/253/EK (OV L 79, 17.3.2004.) - Nagylak HU: tai pasienio kontrolės postas (produktams) ir vežimo punktas (gyviems gyvūnams), esantis Vengrijos - Rumunijos pasienyje, pritaikant pereinamojo laikotarpio priemones, kaip suderėta ir numatyta Stojimo sutartyje, produktams ir gyviems gyvūnams. Žr. Komisijos spendimas 2003/630/EB - OL L 218, 2003 8 30, p. 55 ir 2004/253/EB - OL L 79, 2004 3 17. - Nagylak HU: Ez egy határellenőrző poszt (áruk számára) és egy határátkelő a magyar-román határon, amelyre mind az áruk, mind az állatok esetében a csatlakozási szerződésben megtárgyalt és meghatározott átmeneti intézkedések vonatkoznak. Lásd a 2003/630/EK (HL L 218., 2003.8.30., 55. o.) és a 2004/253/EK (HL L 79., 2004.3.17., 47. o.) bizottsági határozatokat. - Nagylak HU: Dan huwa post ta' spezzjoni ta' fruntiera (għall-prodotti) u l-punt tal-qsim (għallannimali ħajjin) fuq il-Fruntiera bejn l-Ungerija u r-Rumanija, suġġett għal miżuri transizzjonali kif innegozjati u stipulati fit- Trattat ta' Adezjoni kemm għall-prodotti kif ukoll għall-annimali ħajjin. Ara d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2003/630/KE - OJ L 218, 30.8.2003, p; 55 u 2004/253/KE - OJ L 79, 17.3.2004. - Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie - PB L 218 van 30.8.2003, blz. 55 + Beschikking 2004/253/EG van de Commissie - PB L 79 van 17.3.2004, blz. 47. — Nagylak HU: Jest to punkt kontroli granicznej (dla produktów) i przejście (dla żywych zwierząt) na granicy węgiersko-rumuńskiej, podlegający środkom tymczasowym wynegocjowanym i określonym w Traktacie Akcesyjnym zarówno dla produktów, jak i żywych zwierząt. Patrz: decyzje Komisji 2003/630/WE (Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 55) i 2004/253/WE (Dz.U L 79 z 17.3.2004, str. 47). - Nagylak HU: Trata‑ se de um posto de inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/CE (JO L 218 de 30.8.2003, p. 55) e 2004/253/CE (JO L 79 de 17.3.2004, p. 47). - Nagylak HU: Toto je hraničná inšpekčná stanica (pre produkty) a priesečník (pre živé zvieratá) na maďarsko-rumunských hraniciach podľa prechodných opatrení, ako boli dohodnuté a ustanovené v zmluve o pristúpení pre produkty aj živé zvieratá. Pozri rozhodnutia Komisie 2003/630/ES (Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 55) a 2004/253/ES (Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004, s. 47). - Nagylak HU: To je mejna kontrolna točka (za proizvode) in prehodna točka (za žive živali) na madžarsko romunski meji, za katero veljajo prehodni ukrepi, kakor so bili izpogajani in določeni v Pogodbi o pristopu, tako za proizvode kot za žive živali. Glej odločbi Komisije 2009/630/ES (UL L 218, 30.8.2003, str. 55) in 2004/253/ES (UL L 79, 17.3.2004, str. 47). - Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission päätökset 2003/630/EY (EUVL L 218, 30.8.2003, p. 55) ja 2004/253/EY (EUVL L 79, 17.3.2004, s. 47). - Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004, s. 47).

(14) = Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. - Udpeget EFtransitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. - Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren. - Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad Venemaale või tulevad sealt ning on ettenähtud ühenduse seadusandluse vastavate protseduuride alla kuulumiseks. - Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία. - Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation - Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente. - Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. - Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. - Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. - Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į (arba) iš Rusijos, vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka - Az Európai Közösségen keresztül történő tranzitszállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. - Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt ilproċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti - Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relvante communautaire wetgeving. - Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty - Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente. - Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu, pochádzajúce z Ruska, podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. - Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. - Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. - För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning

Země: Belgie - Land: Belgien - Land: Belgien - Riik: Belgia - Χώρα: Βέλγιο - Country: Belgium - País: Bélgica - Pays: Belgique - Paese: Belgio - Valsts: Beļģija - Šalis: Belgija - Ország: Belgium - Pajjiż: Belġju - Land: België - Kraj: Belgia - País: Bélgica - Krajina: Belgicko - Država: Belgija - Maa: Belgia - Land: Belgien

123456
Antwerpen0502699PHC, NHC
Brussel-Zaventem0502899ACentre 1HC
Centre 2HC
Centre 3NHCU, E, O
Charleroi0503299AHC(2)
Gent0502999PHC-NT(6), NHC-NT(6)
Liège0503099AHC, NHC-NT, NHC- T(FR)U, E, O
Oostende0502599PHC-T(2)
Oostende0503199ACentre 1HC(2)
Centre 2E, O
Zeebrugge0502799POHCZHC, NHC
FCTHC

Země: Česká republika - Land: Tjekkiet - Land: Tschechische Republik - Riik: Tšehhi Vabariik - Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία - Country: Czech Republic - País: República Checa - Pays: République tchèque - Paese: Repubblica ceca - Valsts: Čehija - Šalis: Čekijos Respublika - Ország: Cseh Köztársaság - Pajjiż: Repubblika Ċeka - Land: Tsjechië - Kraj: Republika Czeska - País: República Checa - Krajina: Česká republika - Država: Češka - Maa: Tšekki - Land: Tjeckien

123456
Praha-Ruzyně2200099AHC(2), NHC(2)E, O

Země: Dánsko - Land: Danmark - Land: Dänemark - Riik: Taani - Χώρα: Δανία - Country: Denmark - País: Dinamarca - Pays: Danemark - Paese: Danimarca - Valsts: Dānija - Šalis: Danija - Ország: Dánia - Pajjiż: Danimarka - Land: Denemarken - Kraj: Dania - País: Dinamarca - Krajina: Dánsko - Država: Danska - Maa: Tanska - Land: Danmark

123456
Ålborg 10902299PHC-T(FR)(1)(2)
Ålborg 20951699PHC(2), NHC (2)
Århus0902199PHC(1)(2),

NHC-T(FR),

NHC-NT(2)(11)

Esbjerg0902399PHC-T(FR)(1)(2),

NHC-T(FR)(2),

NHC-NT(11)

Fredericia0911099PHC(1)(2), NHC(2), NHC-NT(11)
Hanstholm0911399PHC-T(FR)(1)(3)
Hirtshals0911599PCentre 1HC-T(FR)(1)(2)
Centre 2HC-T(FR)(1)(2)
Billund0901799AHC-T(1)(2), NHC(2)U, E, O
København0911699ACentre 1HC(1)(2), NHC(2)
Centre 2HC(1)(2), NHC(2)
Centre 3U, E, O
København0921699PHC(1), NHC-T(FR), NHC-NT
Rønne0941699PHC-T(FR)(1)(2)(3)
Kolding0901899PNHC(11)
Skagen0901999PHC-T(FR)(1)(2)(3)

Země: Německo - Land: Tyskland - Land: Deutschland - Riik: Saksamaa - Χώρα: Γερμανία - Country: Germany - País: Alemania - Pays: Allemagne - Paese: Germania - Valsts: Vācija - Šalis: Vokietija - Ország: Németország - Pajjiż: Ġermanja - Land: Duitsland - Kraj: Niemcy - País: Alemanha - Krajina: Nemecko - Država: Nemčija - Maa: Saksa - Land: Tyskland

123456
Berlin-Tegel0150299AHC, NHCO
Brake0151599PNHC-NT(4)
Bremen0150699PHC, NHC
Bremerhaven0150799PHC, NHC
Cuxhaven0151699PIC 1HC-T(FR)(3)
IC 2HC-T(FR)(3)
Dusseldorf0151999AHC(2), NHT-CH(2) NHC-NT(2)O
Frankfurt/Main0151099AHC, NHCU, E, O
Hahn Airport0155999AHC(2), NHC(2)O
Hamburg Flughafen0150999AHC, NHCU, E, O
Hamburg Hafen*0150899PHC, NHC*E(7)
Hannover-Langenhagen0151799AHC(2), NHC(2)O
Kieł0152699PHC, NHCE
Koln0152099AHC(2), NHC(2)O
Konstanz StraKe0153199RHC, NHCU, E, O
Liibeck0152799PHC, NHCU, E
Miinchen0149699AHC(2), NHC(2)O
Rostock0151399PHC, NHCU, E, O
Riigen0151199PHC
Schonefeld0150599AHC(2), NHC (2)U, E, O
Stuttgart0149099AHC(2), NHC(2)O
Weil/Rhein0149199RHC, NHCU, E, O
Weil/Rhein Mannheim0153299FHC, NHC

Země: Estonsko - Land: Estland - Land: Estland - Riik: Eesti - Χώρα: Εσθονία - Country: Estonia - País: Estonia - Pays: Estonie - Paese: Estonia - Valsts: Igaunija - Šalis: Estija - Ország: Észtország - Pajjiż: Estonja - Land: Estland - Kraj: Estonia - País: Estónia - Krajina: Estónsko - Država: Estonija - Maa: Viro - Land: Estland

123456
Luhamaa2300199RHC, NHCU, E
Muuga2300399PI/C 1HC, NHC-T(FR), NHC-NT
Narva2300299RHC, NHC-NT
Paldiski2300599PHC(2), NHC-NT(2)
Paljassaare2300499PHC-T(FR)(2)

Země: Řecko - Land: Grækenland - Land: Griechenland - Riik: Kreeka - Χώρα: Ελλάδα - Country: Greece - País: Grecia - Pays: Grèce - Paese: Grecia - Valsts: Grieķija - Šalis: Graikija - Ország: Görögország - Pajjiż: Greċja - Land: Griekenland - Kraj: Grecja - País: Grécia - Krajina: Grécko - Država: Kreikka - Maa: - Land: Grekland

123456
Evzoni1006099RHC, NHCU, E, O
Athens International Air-port1005599AHC(2), NHC-NT(2)U, E, O
Idomeni1006299FU, E
Kakavia1007099RHC(2), NHC-NT
Neos Kafkassos1006399FHC(2), NHC-NTU, E, O
Neos Kafkassos1006399RHC, NHC-NTU, E, O
Ormenion *1006699RHC(2), NHC-NT*U, *O, *E
Peplos *1007299RHC(2), NHC-NT*U, *O
Pireas1005499PHC(2), NHC-NT,
Promachonas1006199FU, E, O
Promachonas1006199RHC, NHCU, E, O
Thessaloniki1005799AHC(2), NHC-NT,O
Thessaloniki1005699PHC(2), NHC-NTU, E

Země: Španělsko - Land: Spanien - Land: Spanien - Riik: Hispaania - Χώρα: Ισπανία - Country: Spain - País: España - Pays: Espagne - Paese: Spagna - Valsts: Spānija - Šalis: Ispanija - Ország: Spanyolország - Pajjiż: Spanja - Land: Spanje - Kraj: Hiszpania - País: Espanha - Krajina: Španielsko - Država: Španija - Maa: Espanja - Land: Spanien

123456
A Coruña - Laxe1148899PA CoruñaHC, NHC
LaxeHC
Algeciras1147599PProductosHC, NHC
AnimalesU, E, O
Alicante1149999AHC(2), NHC(2)O
Alicante1148299PHC, NHC-NT
Almería1150099AHC(2), NHC(2)O
Almería1148399PHC, NHC
Asturias1150199AHC(2)
Barcelona1150299AIberiaHC(2), NHC(2)O
FlightcareHC(2), NHC(2)O
Barcelona1147199PHC, NHC
Bilbao1150399AHC(2), NHC(2),O
Bilbao1148499PHC, NHC-NT, NHC-T(FR)
Cádiz1147499PHC, NHC
Cartagena1148599PHC, NHC
Castellón1149799PHC-NT, NHC-NT
Gijón1148699PHC, NHC
Gran Canaria1150499AHC(2), NHC-NT(2)O
Huelva1148799PPuerto interiorHC
Puerto exteriorNHC-NT
Las Palmas de1148199PProductosHC, NHC
Gran CanariaAnimalesU, E, O
Madrid1147899AIberiaHC(2), NHC(2)U, E, O
FlightcareHC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)U, E, O
PER4HC-T(CH)(2)
SFSHC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)O
Málaga1150599AIberiaHC(2), NHC(2)O
DHLHC(2), NHC(2)
Málaga1147399PHC, NHCU, E, O
Marin1149599PHC, NHC-T(FR) NHC-NT
Palma de Mallorca1147999AHC(2), NHC(2)O
Pasajes*1147799PHC*, NHC*
Santa Cruz de1148099PDársenaHC
TenerifeDiqueNHCU, E, O
Santander1150799AHC(2), NHC(2)
Santander1148999PHC, NHC
Santiago de Compostela1149899AHC(2), NHC(2)
San Sebastián*1150699AHC(2)*, NHC(2)*
Sevilla1150899AHC(2), NHC(2)O
Sevilla1149099PHC, NHC
Tarragona1149199PHC, NHC
Tenerife Norte1150999AHC(2)
Tenerife Sur1149699AProductosHC(2), NHC(2)
AnimalesU, E, O
Valencia1151099AHC(2), NHC(2)O
Valencia1147299PHC, NHC
Vigo1151199AHC(2), NHC(2)
Vigo1147699PT.C. GuixarHC, NHC-T(FR) NHC-NT
Pantalan 3HC-T(FR)(2)(3)
FrioyaHC-T(FR)(2)(3)
FrigalsaHC-T(FR)(2)(3)
PescanovaHC-T(FR)(2)(3)
VieirasaHC-T(FR)(3)
FandicostaHC-T(FR)(2)(3)
Frig. MorrazoHC-T(FR)(3)
Vilagarcia-1149499PVilagarciaHC(2), NHC(2)(11)
Ribeira-RibeiraHC
CaramiñalCaramiñalHC
Vitoria1149299AProductosHC(2), NHC-NT(2), NHC-T (CH)(2)
AnimalesU, E, O
Zaragoza1149399AHC(2)

Země: Francie - Land: Frankrig - Land: Frankreich - Riik: Prantsusmaa - Χώρα: Γαλλία - Country: France - País: Francia - Pays: France - Paese: Francia - Valsts: Francija - Šalis: Prancūzija - Ország: Franciaország - Pajjiż: Franza - Land: Frankrijk - Kraj: Francja - País: França - Krajina: Francúzsko - Država: Francija - Maa: Ranska - Land: Frankrike

123456
Beauvais0216099AE
Bordeaux0213399AHC-T(1), HC-NT, NHC
Bordeaux0213399PHC-NT
Boulogne0216299PHC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)
Brest0212999AHC-T(CH)(1)(2)
Brest0212999PHC-T(FR), NHC-T(FR)
Châteauroux-Déols0213699AHC-T(2)
Concarneau-0222999PConcarneauHC-T(1)(3)
DouarnenezDouarnenezHC-T(FR)(1)(3)
Deauville0211499AE
Dunkerque0215999PHC-T(1), HC-NT, NHC-NT
Ferney-Voltaire (Genève)0220199AHC-T(1), HC-NT, NHCO
Le Havre0217699PHangar 56HC-T(1), HC-NT, NHC
DugrandHC-T(1)
EFBSHC-T(1)
FécampNHC-NT(6)
Lorient0215699PSTEF TFEHC-T(1), HC-NT
CCIMNHC
Lyon-Saint-Exupéry0216999AHC-T(1), HC-NT, NHCO
Marseille Port0211399PHangar 14U, E, O
Hangar 26 - MourepianeNHC-NT
Hôtel des services publics de la MadragueHC-T(1), HC-NT
Marseille Fos-sur-Mer0231399PHC-T(1), HC-NT, NHC
Marseille aéroport0221399AHC-T(1), HC-NT, NHC-NTO
Nantes - Saint-Nazaire0214499AHC-T(1), HC-NT, NHC
Nantes - Saint-Nazaire0214499PHC-T(1), HC-NT, NHC
Nice0210699AHC-T(CH)(2)O
Orly0229499ASFSHC-T(1), HC-NT, NHC
Air FranceHC-T(1), HC-NT, NHC
France HandlingHC-T(1), HC-NT, NHC
Réunion Port Reunion0229999PHC, NHC
Réunion Roland-Garros0219999AHC, NHCO
Roissy Charles-de-Gaulle0219399AAir FranceHC-T(1), HC-NT, NHC-NT
France HandlingHC-T(1), HC-NT, NHC
Centre SFSHC-T(1), HC-NT
Station animalièreU, E, O
Rouen0227699PHC-T(1), HC-NT, NHC
Saint-Louis Bâle0216899AHC-T(1), HC-NT, NHCO
Saint-Louis Bâle0216899RHC-T(1), HC-NT, NHC
Saint-Malo0213599PNHC-NT
Saint-Julien Bardonnex0217499RHC-T(1), HC-NT, NHCU, O
Sète0213499PFrontignanHC-T(1), HC-NT
Toulouse-Blagnac0213199AHC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)O
Vatry0215199AHC-T(CH)(2)

Země: Irsko - Land: Irland - Land: Irland - Riik: Iirimaa - Χώρα: Ιρλανδία - Country: Ireland - País: Irlanda - Pays: Irlande - Paese: Irlanda - Valsts: Īrija - Šalis: Airija - Ország: Írország - Pajjiż: Irlanda - Land: Ierland - Kraj: Irlandia - País: Irlanda - Krajina: Írsko - Država: Irska - Maa: Irlanti - Land: Irland

123456
Dublin Airport0802999AE, O
Dublin Port0802899PHC, NHC
Shannon0803199AHC(2)

NHC(2)

U, E, O

Země: Itálie - Land: Italien - Land: Italien - Riik: Itaalia - Χώρα: Ιταλία - Country: Italy - País: Italia - Pays: Italie - Paese: Italia - Valsts: Itālija - Šalis: Italija - Ország: Olaszország - Pajjiż: Italja - Land: Italië - Kraj: Włochy - País: Itália - Krajina: Taliansko - Država: Italija - Maa: Italia - Land: Italien

123456
Ancona0310199AHC, NHC
Ancona0300199PHC
Bari0300299PHC, NHC
Bergamo0303999AHC, NHC
Bologna-Borgo Pani-gale0300499AHC, NHCO
Campocologno0303199FU
Chiasso0310599FHC, NHCU, O
Chiasso0300599RHC, NHCU, O
Gaeta0303299PHC-T(3)
Genova0301099PCalata Sanità (terminal Sech)HC, NHC-NT
Calata Bettolo (terminal Grimaldi)HC-T(FR)
Nino Ronco (terminal Messina)NHC-NT
Porto di Voltri (Voltri)HC, NHC-NT
Porto di Vado (Vado Ligure - Savona)HC-T(FR), NHC-NT
Ponte PaleocapaNHC-NT(6)
Genova0311099AHC, NHCO
Gioia Tauro0304099PHC, NHC
Gran San Bernardo - Pollein0302099RHC, NHC
La Spezia0303399PHC, NHCU, E
Livorno - Pisa0301399PPorto CommercialeHC, NHC
SintermarHC, NHC
LorenziniHC, NHC-NT
Terminal Darsena ToscanaHC, NHC
Livorno - Pisa0304299AHC(2), NHC(2)
Milano - Linate0301299AHC, NHCO
Milano - Malpensa0301599AMagazzini aeroportualiHC, NHCU, E, O
Cargo CityHC, NHCO
Napoli0301899PMolo BausanHC, NHC
Napoli0311899AHC, NHC-NT
Olbia0302299PHC-T(FR)(3)
Palermo0301999AHC, NHC
Palermo0311999PHC, NHC
Ravenna0303499PFrigoterminalHC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT
Sapir 1NHC-NT
Sapir 2HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT
SetramarNHC-NT
Docks CerealiNHC - NT
Reggio Calabria0301799PHC, NHCO
Reggio Calabria0311799AHC, NHC
Roma - Fiumicino0300899AAlitaliaHC, NHCO
Cargo City ADRHC, NHCE, O
Rimini0304199AHC(2), NHC(2)
Salerno0303599PHC, NHC
Taranto0303699PHC, NHC
Torino - Caselle0302599AHC-T(2), NHC-NT(2)O
Trapani0303799PHC
Trieste0302699PHangar 69HC, NHC
Molo 'O'U, E
Mag. FRIGOMARHC - T*
Venezia0312799AHC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT(2)
Venezia0302799PHC, NHC
Verona0302999AHC(2) NHC(2)

Země: Kypr - Land: Cypern - Land: Zypern - Riik: Küpros - Χώρα: Κύπρος - Country: Cyprus - País: Chipre - Pays: Chypre - Paese: Cipro - Valsts: Kipra - Šalis: Kipras - Ország: Ciprus - Pajjiż: Ċipru - Land: Cyprus - Kraj: Cypr - País: Chipre - Krajina: Cyprus - Država: Ciper - Maa: Kypros - Land: Cypern

123456
Larnaka2140099AHC(2), NHC-NT(2)O
Lemesos2150099PHC(2), NHC-NT

Země: Lotyšsko - Land: Letland - Land: Lettland - Riik: Läti - Χώρα: Λεττονία - Country: Latvia - País: Letonia - Pays: Lettonie - Paese: Lettonia - Valsts: Latvija - Šalis: Latvija - Ország: Lettország - Pajjiż: Latvja - Land: Letland - Kraj: Łotwa - País: Letónia - Krajina: Lotyšsko - Država: Latvija - Maa: Latvia - Land: Lettland

123456
Daugavpils2981699FHC(2), NHC-NT(2)
Grebņeva (14)2972199RHC, NHC-T(CH), NHC-NT
Patarnieki2973199RIC1HC, NHC-T(CH), NHC-NT
IC2U, E, O
Rēzekne (14)2974299FHC(2), NHC-NT(2)
Rīga (Riga port)2921099PHC(2), NHC(2)
Rīga (Baltmarine Terminal)2905099PHC-T(FR)(2)
Terehova (14)2972299RHC, NHC-NTE, O
Ventspils2931199PHC(2), NHC(2)

Země: Litva - Land: Litauen - Land: Litauen - Riik: Leedu - Χώρα: Λιθουανία - Country: Lithuania - País: Lituania - Pays: Lituanie - Paese: Lituania - Valsts: Lietuva - Šalis: Lietuva - Ország: Litvánia - Pajjiż: Litwanja - Land: Litouwen - Kraj: Litwa - País: Lituânia - Krajina: Litva - Država: Litva - Maa: Liettua - Land: Litauen

123456
Kena (14)3001399FHC-T(FR), HC-NT, NHC-T (FR), NHC-NT
Kybartai (14)3001899RHC, NHC
Kybartai (14)3002199FHC, NHC
Lavoriśkės (14)3001199RHC, NHC
Medininkai (14)3001299RHC, NHC-T(FR), NHC-NTU, E, O
Molo3001699PHC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)
Malky jlankos3001599PHC, NHC
Pilies3002299PHC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)
Panemunė (14)3001799RHC, NHC
Pagėgiai (14)3002099FHC, NHC
Šalćininkai (14)3001499RHC, NHC
Vilnius3001999AHC, NHCO

Země: Lucembursko - Land: Luxembourg - Land: Luxemburg - Riik: Luksemburg - Χώρα: Λουξεμβούργο - Country: Luxembourg - País: Luxemburgo - Pays: Luxembourg - Paese: Lussemburgo - Valsts: Luksemburga - Šalis: Liuksemburgas - Ország: Luxemburg - Pajjiż: Lussemburgu - Land: Luxemburg - Kraj: Luksemburg - País: Luxemburgo - Krajina: Luxembursko - Država: Luksemburg - Maa: Luxemburg - Land: Luxemburg

123456
Luxembourg0600199ACentre 1HC
Centre 2NHC-NT
Centre 3U, E, O
Centre 4NHC-T(CH)(2)

Země: Maďarsko - Land: Ungarn - Land: Ungarn - Riik: Ungari - Χώρα: Ουγγαρία - Country: Hungary - País: Hungría - Pays: Hongrie - Paese: Ungheria - Valsts: Ungārija - Šalis: Vengrija - Ország: Magyarország - Pajjiż: Ungerija - Land: Hongarije - Kraj: Węgry - País: Hungria - Krajina: Maďarsko - Država: Madžarska - Maa: Unkari - Land: Ungern

123456
Budapest-Ferihegy2400399AHC(2),

NHC-T(CH)(2),

NHC-NT(2)

O
Eperjeske2402899FHC-T(CH)(2),

HC-NT(2),

NHC-T(CH)(2),

NHC-NT(2),

Gyékényes2400499FHC(2), NHC(2)
Kelebia2402499FHC-T(CH)(2),

HC-NT(2),

NHC-T(CH)(2),

NHC-NT(2),

Letenye2401199RHC(2), NHC-NT(2)E
Nagylak (13)2401699RHC, NHC,U, E, O
Röszke2402299RHC(2), NHC-NT(2)E
Záhony2402799RHC, NHC-NT(2)U, E

Země: Malta - Land: Malta - Land: Malta - Riik: Malta - Χώρα: Μάλτα - Country: Malta - País: Malta - Pays: Malte - Paese: Malta - Valsts: Malta - Šalis: Malta - Ország: Málta - Pajjiż: Malta - Land: Malta - Kraj: Malta - País: Malta - Krajina: Malta - Država: Malta - Maa: Malta - Land: Malta

123456
Luqa3101099AHC(2), NHC(2)O
Marsaxxlok3103099PHC, NHC
Valetta3102099PU, E

Země: Nizozemsko - Land: Nederlandene - Land: Niederlande - Riik: Madalmaad - Χώρα: Κάτω Χώρες - Country: Netherlands - País: Países Bajos - Pays: Pays-Bas - Paese: Paesi Bassi - Valsts: Nīderlande - Šalis: Nyderlandai - Ország: Hollandia - Pajjiż: Olanda - Land: Nederland - Kraj: Niderlandy - País: Países Baixos - Krajina: Holandsko - Država: Nizozemska - Maa: Alankomaat - Land: Nederländerna

123456
Amsterdam0401399AKLM-1HC(2), NHC
Aero Ground ServicesHC(2), NHC-T(FR) NHC-NT(2)O(9)(10)
KLM-2U, E, O(12)
FreshportHC(2), NHC(2)O(9)(10)
Amsterdam0401799PCornelius VrolijkHC-T(FR)(2)(3)
Daalimpex, VelsenHC-T
PCAHC(2) NHC(2)
Kloosterboer, IJmuidenHC-T(FR)
Eemshaven0401899PHC-T(2), NHC-T(FR)(2)
Harlingen0402099PDaalimpexHC-T
Maastricht0401599AHC, NHCU, E, O
Moerdijk0402699PHC-NT
Rotterdam0401699PEBSNHC-NT(11)
Eurofrigo, KarimatastraatHC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT
Eurofrigo, Abel Tasman-straatHC
KloosterboerHC-T(FR)
WibacoHC-T(FR)2, HC-NT (2)
Van HeezikHC-T(FR)(2)
Vlissingen0402199PVan BonHC(2), NHC
KloosterboerHC-T(2), HC-NT

Země: Rakousko - Land: Østrig - Land: Österreich - Riik: Austria - Χώρα: Αυστρία - Country: Austria - País: Austria - Pays: Autriche - Paese: Austria - Valsts: Austrija - Šalis: Austrija - Ország: Ausztria - Pajjiż: Awstrija - Land: Oostenrijk - Kraj: Austria - País: Áustria - Krajina: Rakúsko - Država: Avstrija - Maa: Itävalta - Land: Österrike

123456
Feldkirch-Buchs1301399FHC-NT(2), NHC-NT
Feldkirch-Tisis1301399RHC(2), NHC-NTE
Höchst1300699RHC, NHC-NTU, E, O
Linz1300999AHC(2), NHC(2)O, E, U(8)
Wien-Schwechat1301599AHC(2), NHC(2)O

Země: Polsko - Land: Polen - Land: Polen - Riik: Poola - Χώρα: Πολωνία - Country: Poland - País: Polonia - Pays: Pologne - Paese: Polonia - Valsts: Polija - Šalis: Lenkija - Ország: Lengyelország - Pajjiż: Polonja - Land: Polen - Kraj: Polska - País: Polónia - Krajina: Poľsko - Država: Poljska - Maa: Puola - Land: Polen

123456
Bezledy (14)2528199RHC, NHCU, E, O
Gdynia2522199PIC 1HC, NHCU, E, O
IC 2HC-T(FR)
Korczowa2518199RHC, NHCU, E, O
Kukuryki-Koroszczyn2506199RHC, NHCU, E, O
Kuźnica Białostocka (14)2520199RHC, NHCU, E, O
Świnoujście2532299PHC, NHC
Szczecin2532199PHC, NHC
Warszawa Okęcie2514199AHC(2), NHC(2)U, E, O

Země: Portugalsko - Land: Portugal - Land: Portugal - Riik: Portugal - Χώρα: Πορτογαλία - Country: Portugal - País: Portugal - Pays: Portugal - Paese: Portogallo - Valsts: Portugāle - Šalis: Portugalija - Ország: Portugália - Pajjiż: Portugall - Land: Portugal - Kraj: Portugalia - País: Portugal - Krajina: Portugalsko - Država: Portugalska - Maa: Portugali - Land: Portugal

123456
Aveiro1204499PHC-T(FR)(3)
Faro1203599AHC-T(2)O
Funchal (Madeira)1205699AHC, NHCO
Funchal (Madeira)1203699PHC-T,
Horta (Açores)1204299PHC-T(FR)(3)
Lisboa1203399ACentre 1HC(2), NHC-NT(2)O
Centre 2U, E
Lisboa1203999PLiscontHC(2), NHC-NT
XabregasHC-T(FR), HC-NT, NHC-NT
DocapescaHC(2)
Peniche1204699PHC-T(FR)(3)
Ponta Delgada (Açores)1203799ANHC-NT
Ponta Delgada (Açores)1205799PHC-T(FR)(3) NHC-T(FR)(3)
Porto1203499AHC-T, NHC-NTO
Porto1204099PHC-T, NHC-NT
Praia da Vitória (Açores)1203899PU, E
Setúbal1204899PHC(2), NHC
Sines1205899PHC(2), NHC
Viana do Castelo1204399PHC-T(FR)(3)

Země: Slovinsko - Land: Slovenien - Land: Slowenien - Riik: Sloveenia - Χώρα: Σλοβενία - Country: Slovenia - País: Eslovenia - Pays: Slovénie - Paese: Slovenia - Valsts: Slovēnija - Šalis: Slovėnija - Ország: Szlovénia - Pajjiż: Slovenja - Land: Slovenië - Kraj: Słowenia - País: Eslovénia - Krajina: Slovinsko - Država: Slovenija - Maa: Slovenia - Land: Slovenien

123456
Dobova2600699FHC(2), NHC(2)U, E
Jelšane2600299RHC, NHC-NT,

NHC-T(CH)

O
Koper2600399PHC, NHC-T(CH), NHC-NT
Ljubljana - Brnik2600499AHC(2), NHC(2)O
Obrežje2600599RHC,

NHC-T(CH)(2),

NHC-NT(2)

U, E, O

Země: Slovensko - Land: Slovakiet - Land: Slowakei - Riik: Slovakkia - Χώρα: Σλοβακία - Country: Slovakia - País: Eslovaquia - Pays: Slovaquie - Paese: Slovacchia - Valsts: Slovākija - Šalis: Slovakija - Ország: Szlovákia - Pajjiż: Slovakja - Land: Slowakije - Kraj: Słowacja - País: Eslováquia - Krajina: Slovensko - Država: Slovaška - Maa: Slovakia - Land: Slovakien

123456
Bratislava3300399AIC1HC(2), NHC(2)
IC2E, O
Vyśné Nemecké3300199RI/C 1HC, NHC
I/C 2U, E
Čierna nad Tisou3300299FHC, NHC

Země: Finsko - Land: Finland - Land: Finnland - Riik: Soome - Χώρα: Φινλανδία - Country: Finland - País: Finlandia - Pays: Finlande - Paese: Finlandia - Valsts: Somija - Šalis: Suomija - Ország: Finnország - Pajjiż: Finlandja - Land: Finland - Kraj: Finlandia - País: Finlândia - Krajina: Fínsko - Država: Finska - Maa: Suomi - Land: Finland

123456
Hamina1420599PHC(2), NHC(2)
Helsinki1410199AHC(2), NHC(2)O
Helsinki1400199PHC, NHC-NT
Ivalo1411299RHC, NHC
Vaalimaa1410599RHC, NHCU, E, O

Země: Švédsko - Land: Sverige - Land: Schweden - Riik: Rootsi - Χώρα: Σουηδία -Country: Sweden - País: Suecia - Pays: Suède - Paese: Svezia - Valsts: Zviedrija - Šalis: Švedija - Ország: Svédország - Pajjiż: Svezja - Land: Zweden - Kraj: Szwecja - País: Suécia - Krajina: Švédsko - Država: Švedska - Maa: Ruotsi - Land: Sverige

123456
Göteborg1614299PHC(1), NHCU, E, O
Göteborg-Landvetter1614199AHC(1), NHCU, E, O
Helsingborg1612399PHC(1), NHC
Norrköping1605299PHC(2)
Stockholm1601199PHC(1)
Stockholm-Arlanda1601299AHC(1), NHCU, E, O

Země: Spojené království - Land: Det Forenede Kongerige - Land: Vereinigtes Königreich - Riik: Ühendkuningriik - Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο - Country: United Kingdom - País: Reino Unido - Pays: Royaume- Uni - Paese: Regno Unito - Valsts: Apvienotā Karaliste - Šalis: Jungtinė Karalystė - Ország: Egyesült Királyság - Pajjiż: Renju Unit - Land: Verenigd Koninkrijk - Kraj: Zjednoczone Królestwo - País: Reino Unido - Krajina: Spojené kráľovstvo - Država: Združeno kraljestvo - Maa: Yhdistynyt kuningaskunta - Land: Förenade kungariket

123456
Aberdeen0730399PHC-T(FR)(1)(2)(3),
Belfast0741099AHC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)
Belfast0740099PHC-T(FR)(1), NHC-T(FR),
Bristol0711099PHC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT
East Midlands0712199AHC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT
Falmouth0714299PHC-T(1), HC-NT(1)
Felixstowe0713099PTCEFHC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT
ATEFHC-NT(1)
Gatwick0713299AIC1O
IC2HC-T(1)(2), HC-NT (1)(2), NHC(2)
Glasgow0731099AHC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT
Glasson0710399PNHC-NT
Goole0714099PNHC-NT(4)
Grangemouth0730899PNHC-NT(4)
Grimsby - 0712299PCentre 1HC-T(FR)(1)
ImminghamCentre 2NHC-NT
Grove Wharf Wharton0711599PNHC-NT
Heathrow0712499ACentre 1HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)
Centre 2HC-T(1)(2), HC-NT(1(2),
Animal Reception CentreU, E, O
Hull0714199PHC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT
Invergordon0730299PNHC-NT(4)
Ipswich0713199PHC-NT(1), NHC-NT(2)
Liverpool0712099PHC-T(FR)(1)(2),

HC-NT(1),

NHC-NT

Luton0710099AU, E
Manchester0713799AHC-T(1)(2), HC-NT(1) (2), NHC(2)O(10)
Manston0714499AHC(1)(2), NHC(2)
Peterhead0730699PHC-T(FR)(1)(2)(3)
Prestwick0731199AU, E
Shoreham0713499PNHC-NT(5)
Southampton0711399PHC-T(1), HC-NT(1), NHC
Stansted0714399AHC-NT(1)(2), NHC-NT(2)U, E
Sutton Bridge0713599PNHC-NT(4)
Thamesport0711899PHC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)
Tilbury0710899PHC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT"

ZAŁĄCZNIK  II

W Załączniku do decyzji 2002/459/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w MALCIE, dodaje się następującą pozycję:

3102099PValletta

2. W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w PORTUGALII, dodaje się następującą pozycję:

1205899PSines

3. W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w SŁOWACJI, dodaje się następującą pozycję:

3300399ABratysława

4. W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w SZWECJI, skreśla się następujące pozycje:

1605199ANorrköping
1613199PVarberg

5. W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE, dodaje się następującą pozycję:

0714499AManston

oraz skreśla się następującą pozycję:

0711299PPortsmouth

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.