Decyzja 2005/478/WE w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.171.26

Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2005 r.

DECYZJA RADY
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów

(2005/478/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 2 lipca 2005 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Zjednoczonego Królestwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE(1) dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.

(2) Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją pana Dereka BODENA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym mianuje się członkiem Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2006 r., pana Dave'a QUALYE'A (Dave QUALYE), Member of the North West Regional Assembly, Trafford Metropolitan Borough Council, na miejsce pana Dereka BODENA (Derek BODEN).

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady
L. LUX
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.