Decyzja 2005/421/WE zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.143.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 czerwca 2005 r.
zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1633)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/421/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 czerwca 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji(1), w szczególności jego załącznik IX, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, ust. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Litwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/472/WE (2) i 2004/473/WE (3).

(3) Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Litwy niektóre zakłady w sektorach: mięsnym, mleczarskim i rybnym zakończyły proces modernizacji i spełniają obecnie w pełni normy prawa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić.

(5) Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych niniejszą decyzją,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dodatek do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(2) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 62.

(3) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 68.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

"Dodatek B

o którym mowa w rozdziale 5, sekcja B, podsekcja I załącznika IX (*)

Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminów ich uzupełnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.