Decyzja 2005/41 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.198.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 41/2005
z dnia 11 marca 2005 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2005 z dnia 8 lutego 2005 r.(1)

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji 2004/358/WE z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zastosowania wspólnego europejskiego formularza do dokumentów licencyjnych wydawanych zgodnie z dyrektywą Rady 95/18/WE w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia po pkt 94 (zalecenie Komisji 2001/290/WE) dodaje się punkt w brzmieniu:

"95. 32004 H 0358: zalecenie Komisji 2004/358/WE z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zastosowania wspólnego europejskiego formularza do dokumentów licencyjnych wydawanych zgodnie z dyrektywą Rady 95/18/WE w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. L 113 z 20.4.2004, str. 37).".

Artykuł  2

Teksty zalecenia 2004/358/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 12 marca 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2005 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodniczący
R. WRIGHT
Sekretarze
Wspólnego Komitetu EOG
Ø. HOVDKINN
M. BRINKMANN

______

(1) Dz.U. L 161z 23.6.2005, str. 37

(2) Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 37.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.