Decyzja 2005/33 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.198.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 33/2005
z dnia 11 marca 2005 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 166/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r.(1)

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w złączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2004/98/WE z dnia 30 września 2004 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzeniu do obrotu i stosowaniu eteru pentabromodifenylu w systemach ewakuacyjnych statków powietrznych w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego(3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W pkt 4 (dyrektywa Rady 76/769/EWG) rozdział XV załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32004 L 0096: dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. (Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 51),

- 32004 L 0098: dyrektywa Komisji 2004/98/WE z dnia 30 września 2004 r. (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 63).".

Artykuł  2

Teksty dyrektyw 2004/96/WE i 2004/98/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 marca 2005 r. pod warunkiem, że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2005 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodniczący
Richard WRIGHT
Sekretarze
Wspólnego Komitetu EOG
Ø. HOVDKINN
M. BRINKMANN

______

(1) Dz.U. L 133 z 26.5.2005, str. 11.

(2) Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 51.

(3) Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 63.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.