Decyzja 2005/24 zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.161.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 24/2005
z dnia 8 lutego 2005 r.
zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 92 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Regulamin Wspólnego Komitetu EOG został przyjęty na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994(1).

(2) W następstwie podpisania Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej(2), teksty aktów WE umieszczane w załącznikach do Porozumienia są sporządzane w językach fińskim i szwedzkim przez Unię Europejską, a decyzje Wspólnego Komitetu EOG zmieniające załączniki lub protokoły do Porozumienia w językach fińskim i szwedzkim są publikowane w sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

(3) W następstwie wejścia w życie Traktatu z Nicei(3), Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich jest obecnie znany jako Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

(4) W następstwie zawarcia Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Maltańskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słoweńskiej i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie o rozszerzeniu EOG")(4), podpisanym w Luksemburgu dnia 14 października 2003 r., istnieje konieczność odpowiedniego dostosowania listy języków Porozumienia.

(5) Ponieważ Porozumienie o Rozszerzeniu EOG nie weszło jeszcze w życie, ale jest stosowane tymczasowo, niniejsza decyzja, w oczekiwaniu na wejście w życie Porozumienia o Rozszerzenia EOG jest również stosowana tymczasowo.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

1. Artykuł 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Teksty aktów WE umieszczane w załącznikach do Porozumienia zgodnie z art. 102 ust. 1 są jednakowo autentyczne w języku czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, estońskim, fińskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim, jak opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wspomniane teksty są sporządzane w języku islandzkim i norweskim i uwierzytelniane przez Wspólny Komitet EOG wraz z odpowiednimi decyzjami, o ktorych mowa w ust. 1."

2. Artykuł 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Decyzje Wspólnego Komitetu EOG zmieniające załączniki lub protokoły do Porozumienia są publikowane w języku czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim w Sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a w języku islandzkim i norweskim w Suplemencie EOG do Dziennika."

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r..
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodniczący
Richard WRIGHT

______

(1) Dz.U. L 85 z 30.3.1994, str. 60.

(2) Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21 zmieniony Dz.U. L z 1.1.1995, str. 1.

(3) Dz.U. C 80 z 10.3.2001, str. 26.

(4) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.