Decyzja 2005/2 zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.161.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 2/2005
z dnia 8 lutego 2005 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2004 z dnia 29 października 2004 r.(1)

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Rady (WE) nr 355/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zezwolenia na dodatek paszowy avilamycynę(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych(3), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 14 z 21.1.2004, str. 54.

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt(4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2003 z dnia 21 października 2003 r. zatwierdzające stosowanie kokcydiostatyku w paszach na 10 lat(5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2112/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 zmieniającego warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych(6),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Rozdział II załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 355/2003, 1334/2003 z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 14 z 21.1.2004, str. 54, 1831/2003, 1852/2003 oraz 2112/2003 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2005 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodniczący
Richard WRIGHT

______

(1) Dz.U. L 102 z 21.4.2005, str 4.

(2) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 1.

(3) Dz.U. L 187 z 26.7.2003, str. 11.

(4) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29.

(5) Dz.U. L 271 z 22.10.2003, str. 13.

(6) Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 22.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

ZAŁĄCZNIK

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 1a otrzymuje oznaczenie punkt 1aa.

2. Po pkt 1 (dyrektywa Rady 70/524/EWG) dodaje się punkt w brzmieniu:

"1a. 32003 R 1831: rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a) Islandia może,

- w odniesieniu do kokcydiostatyków i histomonostatyków, utrzymać w mocy prawodawstwo krajowe;

- w odniesieniu do antybiotyków, utrzymać w mocy prawodawstwo krajowe do czasu skreślenia tych substancji ze wspólnotowego rejestru dodatków paszowych zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia.

b) Norwegia może,

- w odniesieniu do kokcydiostatyków i histomonostatyków oraz pierwiastka śladowego miedzi jako stymulatora wzrostu, utrzymać w mocy prawodawstwo krajowe;

- w odniesieniu do antybiotyków, utrzymać w mocy prawodawstwo krajowe do czasu skreślenia tych substancji ze wspólnotowego rejestru dodatków paszowych zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia.

c) Dostosowanie a) oraz b) stosuje się również do zezwoleń na stosowanie kokcydiostatyków i histomonostatyków, pierwiastka śladowego miedzi jako stymulatora wzrostu oraz antybiotyków jako dodatków w żywieniu zwierząt."

3. Po pkt 1zo (rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2004) wprowadza się punkty w brzmieniu:

"1zp. 32003 R 0355: rozporządzenie Rady (WE) nr 355/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zezwolenia na dodatek paszowy avilamycynę (Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 1).

1zq. 32003 R 1334: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych (Dz.U. L 187 z 26.7.2003, str. 11), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 14 z 21.1.2004, str. 54 zmienione:

- 32003 R 2112: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2112/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. (Dz. U. L 317 z 2.12.2003, str. 22).

1zr. 32003 R 1852: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2003 z dnia 21 października 2003 r. zatwierdzające stosowanie kokcydiostatyku w paszach na 10 lat (Dz.U L 271 z 22.10.2003, str. 13)."

4. W pkt 15 (dyrektywa Rady 82/471/EWG) dodaje się następujące tiret:

"- 32003 R 1831: rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29)."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.