Decyzja 2005/13/WE zmieniająca decyzję 2001/881/WE ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów... - OpenLEX

Decyzja 2005/13/WE zmieniająca decyzję 2001/881/WE ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniającą szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.6.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2005 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 stycznia 2005 r.
zmieniająca decyzję 2001/881/WE ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniającą szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5598)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/13/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 8 stycznia 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich, w szczególności jej art. 6 ust. 2(1),

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG(2), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Utrzymanie bezpiecznych granic w celu zapobiegania wprowadzaniu organizmów potencjalnie szkodliwych dla zdrowia zwierząt i ludzi jest niezmiernie ważne, a prawidłowe stosowanie prawodawstwa wspólnotowego musi być monitorowane przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji.

(2) Decyzja Komisji 2001/881/WE(3) wyznacza częstotliwość przeprowadzanych przez Komisję inspekcji punktów kontroli granicznej, w szczególności pod względem infrastruktury, sprzętu oraz funkcjonowania punktu kontroli granicznej.

(3) Od wprowadzenia decyzją Komisji 2001/812/WE(4) zharmonizowanych norm dla infrastruktury punktów kontroli granicznej większość punktów spełnia obecnie minimalne wymagania odnośnie do infrastruktury.

(4) Utrzymanie skutecznej kontroli przywozów zależy zarówno od dostępności odpowiedniej infrastruktury, jak i od skutecznego stosowania procedur wyznaczonych w prawie dotyczącym kontroli weterynaryjnych, i na tej ostatniej kwestii powinny się obecnie skupić misje przeprowadzane przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2004(5) ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na użytek własny stwarza ramy prawne dla Państw Członkowskich do przeprowadzania, oprócz inspekcji punktów kontroli granicznej objętych systemem kontroli weterynaryjnej, również inspekcji wszystkich punktów wejścia na teren Wspólnoty; takie inspekcje poza punktami kontroli granicznej powinno również monitorować Biuro ds. Żywności i Weterynarii.

(6) O częstotliwości i zakresie przeprowadzanych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii misji mających na celu przegląd inspekcji przywozu w punktach kontroli granicznej w Państwach Członkowskich należy zdecydować na podstawie stwarzanego zagrożenia dla zdrowia zwierząt i ludzi we Wspólnocie, po rozpatrzeniu wszystkich dostępnych Komisji informacji, wraz ze wzorami wymiany handlowej we Wspólnocie, danymi statystycznymi dostępnymi w związku z prawodawstwem w zakresie weterynarii, wynikami poprzednich misji przeprowadzonych przez Biuro, wszelkimi rozpoznanymi obszarami problematycznymi, a także innymi istotnymi informacjami.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2001/881/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Artykuł 2 decyzji 2001/881/WE otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

1. Eksperci weterynaryjni Komisji we współpracy z ekspertami Państw Członkowskich przeprowadzają regularne inspekcje znajdujących się w Państwach Członkowskich punktów kontroli granicznej wymienionych w Załączniku w celu oceny zgodności z prawodawstwem wspólnotowym w sprawie kontroli przywozów. Misje mają na celu określenie zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt we Wspólnocie oraz oceniają wszystkie aspekty wdrażania prawa wspólnotowego dotyczącego kontroli weterynaryjnej przywozu, włączając w to infrastrukturę, sprzęt oraz procedury.

2. Po skonsultowaniu się z zainteresowanym Państwem Członkowskim Komisja może również dokonać przeglądu kontroli przywozu oraz bagażu osobistego podróżnych przeprowadzonych pod kątem zdrowia zwierząt i ludzi w innych punktach wejścia, nieumieszczonych w wykazie punktów kontroli granicznej.

3. Inspekcje ekspertów weterynaryjnych Komisji oparte są na ocenie wszystkich istotnych czynników wymienionych w ust. 4 oraz potencjalnych zagrożeń i wpływu tych czynników na zdrowie zwierząt i ludzi we Wspólnocie.

4. Przy planowaniu misji Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisja wyznacza priorytety w odniesieniu do miejsc i częstotliwości, biorąc pod uwagę historię wcześniejszych inspekcji wykonanych w Państwie Członkowskim, dane zebrane w ramach systemu TRACES, informacje podane przez Państwa Członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 745/2004 oraz następujące kryteria:

- ilościową i jakościową strukturę wymiany handlowej obejmującej Państwo Członkowskie, wraz z typem i gatunkiem odnośnych zwierząt lub produktów oraz ich krajem pochodzenia,

- istotne informacje na temat możliwych nielegalnych przywozów oraz potencjalnego ryzyka wprowadzenia chorób,

- informacje dostępne w ramach systemu szybkiego ostrzegania (Rapid Alert),

- wszelkie pozostałe istotne informacje.

5. Komisja co roku przesyła Państwom Członkowskim kopię raportu pokontrolnego w odniesieniu do wszystkich punktów kontroli granicznej wizytowanych w trakcie poprzedzających 12 miesięcy, łącznie z raportem w sprawie rozwoju ogólnej sytuacji zatwierdzonych punktów kontroli granicznej.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 268 z 24.6.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/608/WE (Dz.U. L 274 z 24.8.2004, str. 15).

(4) Dz.U. L 316 z 23.11.2001, str. 28.

(5) Dz.U. L 122 z 26.4.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.