Decyzja 2004/867/WE zmieniająca decyzję 2002/463/WE przyjmująca program działań dla współpracy administracyjnej w dziedzinie... - OpenLEX

Decyzja 2004/867/WE zmieniająca decyzję 2002/463/WE przyjmująca program działań dla współpracy administracyjnej w dziedzinie granic zewnętrznych, wiz, azylu i imigracji (program ARGO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.371.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 13 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję 2002/463/WE przyjmująca program działań dla współpracy administracyjnej w dziedzinie granic zewnętrznych, wiz, azylu i imigracji (program ARGO)

(2004/867/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 18 grudnia 2004 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 66,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

po konsultacji Komitetu Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Głównym celem decyzji 2002/463/WE(3) jest promowanie współpracy administracyjnej w dziedzinie granic zewnętrznych, wiz, azylu i imigracji.

(2) W swoim Komunikacie dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczącym rozwoju wspólnej polityki w sprawie nielegalnej imigracji, przemytu i handlu ludźmi, granic zewnętrznych i wydalania nielegalnych imigrantów Komisja przedstawia możliwość zrewidowania programu ARGO dla zapewnienia wsparcia finansowego dla projektów krajowych w dziedzinie granic zewnętrznych poprzez podjęcie działań w celu eliminacji konkretnych słabości strukturalnych w punktach granicznych o znaczeniu strategicznym, które zostaną określone w porozumieniu z Państwami Członkowskimi na podstawie obiektywnych kryteriów.

(3) Rada Europejska w Salonikach wezwała Komisję do zbadania możliwości przydzielenia funduszy w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej w celu zaspokojenia, w okresie 2004-2006, najbardziej palących potrzeb strukturalnych i uwzględnienia szerszej definicji solidarności, która obejmuje, między innymi, wspólnotowe wsparcie w zarządzaniu granicami zewnętrznymi.

(4) Organ budżetowy(4) znacząco zwiększył ilość środków przydzielonych dla programu ARGO na 2004 r. w celu poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi.

(5) Dla wsparcia realizacji ogólnych celów programu ARGO należy zwiększyć liczbę działań do zaproponowania w dziedzinie granic zewnętrznych i przewidzieć nowe typy działań.

(6) W celu uczynienia tego programu bardziej dostępnym dla administracji krajowych, Państwa Członkowskie powinny być w stanie zaproponować działania, które nie zawsze wymagają zaangażowania innych Państw Członkowskich, ale przyczyniają się do realizacji ogólnych celów i wspomagają działania w dziedzinie granic zewnętrznych, określone w decyzji nr 2002/463/WE.

(7) W stosunku do posiadanych środków przeznaczonych na działania dla pojedynczego Państwa Członkowskiego powinno się ustalić pułap indykatywny.

(8) Postanowienia dotyczące konsultacji z Komitetem ARGO zawarte w decyzji nr 2002/463/WE należy dostosować do nowego rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie wobec budżetu ogólnego Unii Europejskiej(5).

(9) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, dlatego też nie jest nią związana ani jej nie podlega.

(10) Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo powiadomiło o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(11) Zgodnie z art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji. W wyniku tego, i nie naruszając przepisów art. 4 wymienionego Protokołu, przepisy niniejszej decyzji nie mają zastosowania w stosunku do Irlandii.

(12) A zatem, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w decyzji nr 2002/463/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2002/463/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Do art. 10 dodaje się następujący ust. 1a w brzmieniu:

"1a Aby działania określone w art. 8 i zaproponowane przez krajową agencję któregoś z Państw Członkowskich realizującego któreś z działań w odpowiedniej dziedzinie polityki, określonej w art. 4, kwalifikowały się do współfinansowania w ramach programu ARGO, muszą one:

a) realizować jeden z głównych celów, określonych w art. 3; i

b) wnosić wkład w zintegrowane zarządzanie granicami dążąc do eliminacji konkretnych słabości strukturalnych w punktach granicznych o znaczeniu strategicznym, określonych na podstawie obiektywnych kryteriów.".

2) W art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) W ust. 3, 4 i 6 tekst "art. 10 ust. 1" zastępuje się tekstem "art. 10 ust. 1 i 1a";

b) Ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Decyzje o przyznaniu dotacji wspólnotowych na działania określone w art. 10 ust. 1 i 1a podlegają umowom o dotacjach między Komisją i agencjami krajowymi proponującymi te działania. Wykonanie decyzji o przyznaniu dotacji i wynikających z nich umów podlega kontroli finansowej Komisji i audytowi Trybunału Obrachunkowego.".

3) W art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) przygotowuje roczny program pracy zawierający określone cele, priorytety tematyczne, kryteria obiektywne określone w art. 10 ust. 1a lit. b), definicję indykatywnej maksymalnej części budżetu rocznego na działania, o których mowa w art. 10 ust. 1a, opis działań określonych w art. 10 ust. 3, które Komisja zamierza podjąć i, jeżeli konieczne, wykaz innych działań.";

b) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Roczny program pracy, obejmujący działania proponowane przez Komisję i konkretne działania przewidziane w art. 9 przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2.

W odniesieniu do działań określonych w art. 10 ust. 1 i 1a, wykaz wybranych działań przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 3.".

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich zgodnie z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady
B. R. BOT
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana 17 listopada 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana 27 pazdziernika 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 161 z 19.6.2002, str. 11.

(4) Budżet ogólny UE na rok finansowy 2004 (Dz.U. L 53 z 23.2.2004).

(5) Dz.U. L 248 z 16.09.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.