Decyzja 2004/861/WE zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie - OpenLEX

Decyzja 2004/861/WE zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.370.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2004 r.

DECYZJA RADY
z dnia 7 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

(2004/861/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 grudnia 2004 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 2002/883/WE z dnia 5 listopada zapewniająca dalszą pomoc makrofinansową Bośni i Hercegowinie(3) obejmuje składnik pożyczkowy w maksymalnej wysokości 20 milionów EUR oraz składnik dotacyjny w maksymalnej wysokości 40 milionów EUR.

(2) Ze względu na opóźnienia w realizacji wymaganych reform politycznych uzgodnionych między Komisją Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotychczas mogła być zwolniona tylko pierwsza transza (15 milionów EUR) i druga transza (20 milionów EUR). Trzecia i ostatnia transza w wysokości do 25 milionów EUR pozostaje nadal niezrealizowana.

(3) Bośnia i Hercegowina zobowiązała się kontynuować drogę stabilizacji ekonomicznej i reform. Po pomyślnym wypełnieniu poprzedniej umowy o kredycie stand-by w lutym 2004 r. toczyły się negocjacje nad nowym programem wspieranym przez MFW.

(4) Kraj nadal wymaga zewnętrznego wsparcia finansowego oprócz tego, które może być udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe.

(5) Decyzja 2002/882/WE powinna zostać zmieniona, aby umożliwić zaciąganie zobowiązań i dokonywanie płatności w odniesieniu do funduszy dotacyjnych oraz wypłatę pożyczek po dniu 9 listopada 2004 r.

(6) Traktat nie daje dla przyjęcia tej decyzji innych uprawnień niż te, które są określone w art. 308.

(7) Po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 

Artykuł 6 akapit drugi decyzji 2002/883/WE przyjmuje następujące brzmienie:

"Stosuje się od 8 listopada 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.".

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady
G. ZALM
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 290 z 27.11.2004, str. 6.

(2) Opinia wydana w dniu 28 października 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 308 z 9.11.2002, str. 28.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.