Decyzja 2004/857/WE zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie... - OpenLEX

Decyzja 2004/857/WE zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.369.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 8 grudnia 2004 r.
zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/857/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 grudnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych(1), w szczególności jej art. 3 ust. 1 i art. 16 w powiązaniu z art. 21a ust. 1 tiret pierwsze,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG(2), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. a) oraz ust. 3 lit. a,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi(3), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 97/222/WE(4) ustala wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dopuszcza się przywóz produktów mięsnych.

(2) W celu zapewnienia przejrzystości i harmonizacji kodów niektórych procesów obróbki zgodnie z tabelami w części II i III Załącznika do decyzji 97/222/WE konieczna jest zmiana i wyjaśnienie niektórych przypisów dotyczących pochodzenia świeżego mięsa.

(3) W opisie regionalizowanych terytoriów w części I Załącznika do decyzji 97/222/WE znajdują się nieaktualne odniesienia do aktów prawnych, które zostały uchylone i zastąpione przez nowe akty. Konieczne jest więc uaktualnienie wspomnianych odniesień. W związku z tym należy również zmienić odpowiednie kody terytoriów i procesów obróbki w części II Załącznika do decyzji 97/222/WE.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić część I, II i IV Załącznika do decyzji 97/222/WE.

(5) Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji Komisji 97/222/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) część I Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika I do niniejszej decyzji;

2) część II Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika II do niniejszej decyzji;

3) część IV Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika III do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 23 grudnia 2004 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(2) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60).

(3) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(4) Dz.U. L 89 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/245/WE (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 62).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"Opis regionalizowanych terytoriów ustanowionych dla państw wymienionych w części II oraz III
PaństwoTerytoriumOpis terytorium
KodWersja
ArgentynaARTerytorium całego kraju
AR-11/2004Terytorium całego kraju oprócz prowincji Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego
AR-21/2004Prowincje Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego
Bułgaria BGTerytorium całego kraju
BG-1-Zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami)
BG-2-Zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami)
BrazyliaBRTerytorium całego kraju
BR-1-Zgodnie z opisem w załączniku I do decyzji Komisji 94/984/WE (2) (z późniejszymi zmianami)
Serbia i CzarnogóraCSTerytorium całego kraju zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami)
MalezjaMYTerytorium całego kraju
MY-195/1Tylko Malezja Zachodnia (część kraju na Półwyspie Malajskim)
(1) Dz.U. L 146 z 14.6.1976, str. 15.
(2) Dz.U. L 378 z 31.12.1994, str. 11."

ZAŁĄCZNIK  II

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

"CZĘŚĆ II

Państwa trzecie lub ich części, z których dopuszczony jest przywóz produktów mięsnych do Wspólnoty Europejskiej

grafika

ZAŁĄCZNIK  III

"CZĘŚĆ IV

Interpretacja kodów użytych w tabelach w części II oraz III

Niespecyficzny proces obróbki:

A = Dla produktu mięsnego nie ustala się żadnej minimalnej temperatury ani innej obróbki dla celów związanych ze zdrowiem zwierząt. Jednak aby kwalifikować się jako »produkt mięsny«, mięso takie musi zostać poddane obróbce, po której powierzchnia przekroju wykazuje, że nie ma ono cech mięsa świeżego, a świeże mięso użyte do jego produkcji również musi spełniać przepisy dotyczące zdrowia zwierząt stosowane przy wywozie świeżego mięsa do Wspólnoty Europejskiej.

Specyficzne procesy obróbki - wymienione w porządku malejącym ostrości reżimu:

B = Obróbka w hermetycznie zamkniętym pojemniku do wartości Fo wynoszącej trzy lub więcej.

C = A Minimalna temperatura 80 °C, która musi być osiągnięta w całej objętości mięsa w czasie przetwarzania produktów mięsnych.

D = A Minimalna temperatura 70 °C, która musi być osiągnięta w całej objętości mięsa w czasie przetwarzania produktów mięsnych, lub, dla surowej szynki, obróbka składająca się z procesów naturalnej fermentacji i dojrzewania nie krótszych niż dziewięć miesięcy, na skutek których produkt posiada następujące cechy:

- wartość Aw poniżej 0,93,

- wartość pH poniżej 6,0.

E = W przypadku mięsa suszonego w paskach skutkiem procesu obróbki muszą być następujące cechy produktu:

- wartość Aw poniżej 0,93,

- wartość pH poniżej 6,0.

F = A Obróbka termiczna, która zapewnia osiągnięcie w środku produktu temperatury wynoszącej co najmniej 65 °C w czasie niezbędnym dla osiągnięcia wartości pasteryzacji (pv) równej lub większej niż 40."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.