Decyzja 2004/79 zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw) do porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.219.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 79/2004
z dnia 8 czerwca 2004 r.
zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji w odniesieniu do przedsiębiorstw) i protokół 24 (w sprawie współpracy w dziedzinie kontrolowania koncentracji przedsiębiorstw) do porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIV do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym w dniu 14 października 2003 r. w Luksemburgu (1).

(2) Protokół 21 do Porozumienia został zmieniony Porozumieniem w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanym w dniu 14 października 2003 r. w Luksemburgu.

(3) Protokół 24 do Porozumienia nie został wcześniej zmieniony przez Wspólny Komitet EOG.

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (2) zostało włączone do Porozumienia decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (3).

(5) Artykuły 13 i 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 nie zostały włączone decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r.

(6) Artykuły 13 i 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 powinny zostać włączone do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tekst dostosowania (a) w punkcie 1 [rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004] załącznika XIV do Porozumienia zastępuje się w następujący sposób:

"W art. 1 ust. 1 po wyrazach: »Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 5 i art. 22«, dodaje się zdanie »lub odpowiednie postanowienia protokołów 21 i 24 do Porozumienia EOG«;

ponadto termin »wymiar wspólnotowy« należy rozumieć jako »wymiar Wspólnoty lub EFTA«".

Artykuł 2

Tekst w art. 3 ust. 1 punkt 1 [rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004] Protokołu 21 do Porozumienia zastępuje się w następujący sposób:

"32004 R 0139: artykuł 4 ust. 4 i 5 oraz art. 6 do art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1)."

Artykuł  3

Do Protokołu 24 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.
Do art. 6 wprowadza się ust. 3 o następującej treści:

"3. W przypadku gdy koncentracja przedsiębiorstw mogłaby wpłynąć na handel między jednym lub kilkoma Państwami Członkowskimi WE oraz między jednym lub kilkoma państwami EFTA, Komisja WE bezzwłocznie informuje Urząd Nadzoru EFTA o każdym wniosku przedłożonym jej przez Państwo Członkowskie WE zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

Do wniosku może przyłączyć się jedno lub kilka państw EFTA zgodnie z akapitem 1, w przypadku gdy koncentracja przedsiębiorstw wpływa na handel pomiędzy jednym lub kilkoma Państwami Członkowskimi WE lub między jednym lub kilkoma państwami EFTA i stwarza poważne ryzyko zakłócenia konkurencji na terytorium państwa lub państw EFTA przyłączających się do wniosku.

Po otrzymaniu kopii wniosku, o którym mowa w akapicie 1, wszystkie krajowe terminy dotyczące koncentracji zawiesza się w państwach EFTA do czasu podjęcia decyzji, gdzie koncentracja zostanie poddana kontroli. Po poinformowaniu Komisji i zainteresowanych przedsiębiorstw przez państwo EFTA o braku zgody na przyłączenie się do wniosku następuje zakończenie okresu zawieszenia terminów krajowych.

W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o zbadaniu koncentracji, państwo lub państwa EFTA, które przyłączyły się do wniosku, powinny zaprzestać stosowania ustawodawstwa krajowego w dziedzinie konkurencji w stosunku do koncentracji."

2. 1
Do art. 8 dodaje się ust. 4, 5 i 6 o następującej treści:

"4. Na wniosek Komisji WE Urząd Nadzoru EFTA przeprowadza kontrole na jej terytorium.

5. Komisja WE ma prawo do wysłania swego przedstawiciela i wzięcia czynnego udziału w kontrolach prowadzonych zgodnie z ust. 4.

6. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie takich kontroli na wniosek zostają przekazane do Komisji WE niezwłocznie po zamknięciu kontroli."

3.
W art. 13 akapit 2 wyrazy "art. 4 ust. 4 i 5, a także art. 9 ust. 2 i 6" zastępuje się wyrazami "art. 4 ust. 4 i 5, a także art. 9 ust. 2 i 6 oraz art. 22 ust. 2".
Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje wprowadzona w życie z dniem 9 czerwca 2004 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG został zawiadomiony o wszystkich zgłoszeniach przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w części dotyczącej EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2004 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
S. GILLESPIE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 3.

(2) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(3) Patrz: str. 13 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(*) Zobowiązania konstytucyjne wyznaczone.

1 Art. 3 pkt 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.349.70/2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.